“Angen menywod yn y gweithle” meddai Plaid Cymru

CYNNYDD O DRAEAN MEWN MENYWOD DI-WAITH YNG NGHYMRU O FEWN Y DDWY FLYNEDD DIWETHAF

MAE 34% O DEULUOEDD DWYRAIN CAERFYRDDIN A DINEFWR O DAN ARWEINIAD RHIENI SENGL

Mae Plaid Cymru wedi galw i ganolbwyntio ymdrechion ar ddiweithdra ar gynorthwyo menywod i ddod o hyd i gyfleodd wrth i ffigyrau diweithdra a rhyddhawyd yn ddiweddar ddangos bod diweithdra ymhlith menywod wedi cynyddu bron traean o fewn y ddwy flynedd diwethaf.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards bod rhaid herio rhwystrau i fenywod  mewn gwaith a chreu cyfleoedd – gan gynnwys rhannu swyddi, oriau hyblyg a rhwystrau gofal plant.

Mae ffigyrau diweithdra yn dangos bod 54,000 o fenywod yn ddi-waith yn y Gwanwyn 2013, 13,000 yn fwy na dwy flynedd ynghynt, pan yr oedd 41,000 o fenywod wedi’u cofrestru’n ddi-waith.

Gostyngodd diweithdra ymysg dynion 15,000 yn yr un ddwy flynedd, o 83,000 i 68,000 – gostyngiad o 18%.

Mae cyfanswm o 34% o deuluoedd yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr o dan arweiniad rhieni sengl.

 

Dywedodd llefarydd San Steffan Plaid Cymru ar y Trysorlys a’r Economi, Jonathan Edwards:

“Mae diweithdra yng Nghymru yn parhau i fod yn sownd yn ystyfnig uwchben 120,000.

“Nid yw’r ffigur pennawd hwnnw serch hynny yn dangos beth sydd yn digwydd o dan yr wyneb – bod dynion yn dod o hyd i waith unwaith yn rhagor tra bod menywod yn ddi-waith.

“Mae bron pob un o’r deng mil ar hugain o swyddi ychwanegol a grëwyd yng Nghymru o fewn y ddwy flynedd diwethaf wedi mynd i ddynion.

“Wrth sicrhau adferiad economaidd mae’n rhaid i ni edrych ar bob haen o’r gymdeithas – allwn ni ddim â fforddio anwybyddu pobl dalentog, fedrus sydd wedi’u hyfforddi’n dda yn ein gweithle.

“Mae’n rhaid i ni nawr edrych ar ba gyfleoedd gwaith y gellid eu creu ar gyfer menywod – gan gynnwys rhannu swyddi, oriau hyblyg a thrafferthion gofal plant sydd yn creu rhwystrau i fenywod ddod o hyd i waith a chyfrannu at yr economi a’u hincwm cartref eu hunain.

“Mae hefyd  yn ymddangos yn annhebygol bod newidiadau i ddiogelwch cymdeithasol gan Lywodraeth y DU yn helpu menywod i ddod o hyd i waith.

“Mae Plaid Cymru wedi galw am bwysleisio gwerth prynu’n lleol sydd yn golygu bod elw yn cael ei gadw o fewn ein cymunedau, i gynyddu cyfleoedd swyddi i bobl ifanc trwy greu prentisiaethau ac i gefnogi busnesau bach a chanolig gyda banc busnes Cymreig fel y bod cyllid ganddynt i ddatblygu.”

DIWEDD

________________________________________

Nodiadau i Olygyddion:

Cyfanswm Cyflogaeth

Ebrill-Mehefin 2011 Cymru1.337m                Dynion 698,000    Menywod 639,000

Ebrill-Mehefin 2013 Cymru 1.366m                Dynion 726,000    Menywod 640,000

 

Cyfanswm Di-waith

Ebrill-Mehefin 2011 Cymru 124,000               Dynion 83,000        Menywod 41,000

Ebrill-Mehefin 2013 Cymru 122,000               Dynion 68,000        Menywod 54,000

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.