‘Pryderon Fferm wynt bellach yn fater o record gyhoeddus’

A.S. yn codi pryderon etholwyr mewn trafodaeth Seneddol.

Cafodd y Gweinidog ar gyfer Newid Hinsawdd gwahoddiad i’r ddadl hon gan Jonathan Edwards A.S. er mwyn wynebu cwestiynau ar Fferm wynt arfaethedig Gorllewin Brechfa .

Sicrhaodd yr A.S. Sir Gaerfyrddin y ddadl ar ôl dysgu na fyddai’r Gweinidog San Steffan yn ymweld â’r ardal cyn gwneud penderfyniad ar y cais.

Roedd dadl Mr Edwards yn canolbwyntio ar bum mater allweddol:

a) A yw’r canllawiau sŵn 16 mlwydd oed yn addas er mwyn asesu effaith y tyrbinau;
b) Pryderon ynghylch diogelwch gweithrediadau milwrol yn yr ardal;
c) Methiant y datblygwr i gyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer ceblau trydan a pheilonau all fod eu hangen yn yr ardal;
d) Methiant y Gweinidog i ymweld â’r ardal cyn mynegi barn ar y cais.
e) Datganoli llawn o bolisi ynni i Gymru

Gofynnodd Mr Edwards i’r sawl oedd yn cymryd rhan yn y ddadl: “Sut y gall fy etholwyr fod yn hyderus ym mhenderfyniad y Gweinidog pan oedd ef, yn eistedd yn ei swyddfa yma yn Llundain, yn penderfynu ar gais sydd dros 200 milltir i ffwrdd, mewn pentref nad yw’n gwybod, mewn cymuned nad yw’n deall, ac mewn sir na fydd yn ymweld?

Wrth siarad ar ôl y ddadl, dywedodd yr AS Plaid Cymru:

“Fel y dywedais yn fy sylwadau agoriadol, os wyf yn cael fy ffordd, ni fyddai angen am ddadl, gan y byddai penderfyniadau ar bolisi ynni yn cael ei wneud yn ein sefydliad democrataidd Cenedlaethol eu hunain.

“Fy mwriad wrth alw’r Gweinidog i’r ddadl oedd cyflwyno siom fy etholwr iddo yn uniongyrchol. Rwyf wedi cyflawni’r nod hwnnw ac mae pryderon fy etholwyr bellach yn fater o gofnod cyhoeddus.

“Rwy’n amlwg yn falch bod y Gweinidog wedi cydnabod y nifer sylweddol o sylwadau yr wyf wedi ei wneud iddo ef ynghylch y datblygiad hwn ers dod yn Aelod Seneddol.

“Rydw i wir yn gobeithio y bydd fy nadl yn gwneud y Gweinidog eistedd yn ôl a meddwl yn ofalus iawn cyn penderfynu ar y cais cynllunio. Yr wyf yn disgwyl ei benderfyniad yr wythnos nesaf “

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.