Oedi Llywodraeth y DU ar ddatganoli yn atal adferiad economi Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi mynegi siom ynghylch amseriad a chynnwys datganiad y Llywodraeth y DU ar y Comisiwn Silk ar Ddatganoli, gan honni ei fod yn tanseilio gwaith y comisiwn drwy beri oedi wrth drosglwyddo pwerau ariannol hanfodol i Gymru.

Dywedodd Mr Edwards, er bod y Trysorlys wedi deddfu o fewn 13 diwrnod mewn ymateb i adroddiad y Comisiwn Diwygio Bancio, mae Cymru wedi gorfod aros am fisoedd i San Steffan ddangos unrhyw arwydd o wneud cynnydd ar ddatganoli pellach a rhoi grym i Lywodraeth Cymru gyda liferi creu-swyddi hanfodol.

Ychwanegodd y byddai bwriad Llywodraeth y DU i ymgynghori â busnesau ar ddatganoli treth stamp yn achosi oedi diangen pellach, o gofio fod y Comisiwn trawsbleidiol wedi cytuno ar yr argymhelliad yn barod.

Wrth siarad yn Llundain, dywedodd Mr Edwards:

“Mae Plaid Cymru wedi mynnu ers tro mai trosglwyddo pwerau creu-swyddi o San Steffan i Gymru yw’r ffordd orau o sicrhau adferiad economaidd yng Nghymru. Byddai gweithredu argymhellion y Comisiwn Silk yn llawn mynd peth ffordd i gyflawni hyn ac felly mae’n siomedig iawn i dderbyn datganiad sy’n dangos dim cynnydd ystyrlon ar ôl aros 8 mis.

“Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi addo ers i’r adroddiad gael ei gyhoeddi y byddai Llywodraeth y DU yn ymateb yn llawn ym mis Medi. Mae’n sarhad ar bobl Cymru mai dim ond ymateb ysgrifenedig amwys sydd wedi ei gynnig a hynny ar noswyl egwyl Haf y Senedd.

“Bydd yr ymgynghoriad (ar gais Ysgrifennydd Gwladol Cymru) gyda rhai busnesau ar ddatganoli treth stamp yn achosi oedi pellach ac yn gam diangen.

“Wrth edrych ar yr arferion gorau o drethiant datganoli o gwmpas y byd, mae trethi eiddo yn cael eu gweld fel un o’r trethi mwyaf priodol i ddatganoli. Mae pryder yr Ysgrifennydd Gwladol yn mynd yn groes i dystiolaeth fyd-eang.

“Mae’n bwysig nodi bod y Comisiwn Silk wedi ymgynghori’n eang wrth lunio’r argymhellion hyn – pam y mae Llywodraeth y DU yn ail-ddyfalu  gwaith gofalus y Comisiwn?

“Mae’n amlwg fod pleidiau Llundain yn gwbl rhaniedig ar fater pwerau ariannol i Gymru, ac mae gwamalu Llywodraeth Lafur Cymru dros a ydynt eisiau’r pecyn Silk yn llawn a’i pheidio yn gwneud pethau’n waeth.

“Yr wythnos diwethaf roeddem yn trafod y Mesur Diwygio Bancio, lle roedd y Trysorlys wedi deddfu ar argymhellion a gyhoeddwyd dim ond 13 diwrnod o flaen llaw. Gall Llywodraeth y DU symud yn ddigon cyflym pan mae’n awyddus i wneud hynny.

 ”Amlinellodd y Comisiwn Silk Fesur Cyllid 2013 fel y cyfrwng deddfwriaethol ar gyfer gweithredu ei gynigion. Cyflwynodd Plaid Cymru welliannau i’r Mesur i weithredu Silk ond pleidleisiodd y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn erbyn, gyda’r Blaid Lafur ddim hyd yn oed wedi trafferthu pleidleisio – dyna ddangos nad ydi Llafur yn cymryd y mater hwn o ddifri.

“Tra ein bod yn disgwyl am adroddiad cynhwysfawr gan Lywodraeth y DU sy’n fodlon trin Cymru fel cenedl ail-ddosbarth, bydd Plaid Cymru yn parhau i roi budd cenedlaethol Cymru wrth wraidd ein polisïau ac yn cynnig syniadau ystyrlon i gael ein heconomi yn ôl ar y trywydd cywir.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.