Dylai’r Blaid Lafur ‘Sefyll Lan, Wynebu a derbyn y ffaith eu bod wedi gwneud camgymeriad gyda CMP

Yn dilyn sylw diweddar yn y wasg sydd wedi tynnu sylw at y ffaith bod Heddlu Dyfed Powys yn gorfod talu £700,000 yn flynyddol i gynnal gorsaf heddlu Rhydaman, mae gwleidyddion Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas AC a Jonathan Edwards AS wedi ymosod ar gangen Sir Gâr y Blaid Lafur am beth y disgrifiant megis sgorio pwyntiau gwleidyddol.

Dywedodd cynrychiolwyr Plaid Cymru, sydd a’u swyddfa etholaeth hefyd yn Rhydaman, bod galwadau’r Blaid Lafur am ymchwiliad i mewn i’r cytundeb MCP yn rhagrithiol, yn enwedig wrth ystyried brwdfrydedd y Blaid Lafur i gymeradwyo cytundebau Cyllid Menter Preifat yn y gorffennol o dan arweiniad Gordon brown.

Dywedasant hefyd y dylai’r Blaid Lafur fod â chywilydd yn y fath modd mae’r blaid wedi dwyn enw gwael i gwmni lleol dibynadwy er mwyn budd gwleidyddol eu hunain.

Yn gwneud sylwadau ar y cyd, dywedodd AS ac AC Plaid Cymru:

“Mae Menter Cyllid Preifat wedi bod yn un o’r unig ddewisiadau i nifer o awdurdodau fuddsoddi mewn i seilwaith gyhoeddus megis ysgolion, ysbytai a gorsafoedd heddlu, ni allwn weld bai ar awdurdodau am eisiau ddatblygu cyfleusterau newydd ar gyfer eu cymunedau. Ond mae cytundebau Cyllid Menter Preifat (CMP) megis un Gorsaf Heddlu Rhydaman, Pont Hafren ac Ysbyty Baglan yn dod gyda chost.
 
“Llynedd fe wnaethom ddatgelu sut mae Cynghorau lleol yng Nghymru mewn dyled CMP o £1.4biliwn a sut maent yn gorfod canfod £40miliwn y flwyddyn i dalu am y cytundebau hyn. Mae hwn yn arian sydd yn cael ei arallgyfeirio oddi-wrth gwasanaethau rheng flaen. Dyna pham ei fod wastad wedi bod yn egwyddor i Blaid Cymru nad yw cytundebau CMP yn dangos gwerth am arian – safbwynt fe wnaethom gadw tra’n llywodraeth yn nhymor diwethaf y Cynulliad.
 
“Wrth ystyried yr hinsawdd economaidd bregus sydd ohoni a gyda thoriad o 41% mewn cyllido cyfalaf oddi wrth y Llywodraeth yn SanSteffan, mae’n amlwg na all awdurdodau barhau i gael eu temtio gyda’r fath ddull o gyllido sydd yn gostus ac yn gweld symiau uchel o arian yn cael ei golli o gyllidebau i dalu’r dyledion anferth hyn.

 
“Dyna pham bod Plaid Cymru eisoes wedi gosod cynnig cyffrous gerbron i ddatblygu seilwaith a chreu swyddi mewn dull llawer mwy fforddiadwy trwy’n cwmni nad am elw Adeiladu dros Gymru. Mae gan y prosiect hwn y potensial i godi hyd at £500 miliwn o bunnoedd ar gyfer prosiectau seilwaith.
 
“Oni bai bod y Llywodraeth Llafur fan hyn yng Nghymru yn derbyn cynnig Plaid Cymru, gallwn weld brosiectau megis ffordd liniaru Rhydaman a ffordd osgoi Llandeilo yn cael eu hadeiladu yn defnyddio’r un cytundebau MCP costus y mae’r Blaid Lafur yn Sir Gâr mor sydyn yn eu gwrthod.
 
“Mae’n rhagrithiol ac yn ffars llwyr bod y Blaid Lafur yn Sir Gâr yn dwyn enw gwael ar gwmni lleol da gogyfer eu budd gwleidyddol eu hunain ac hefyd i guddio awch ac awydd y blaid lafur yn y gorffennol i gymeradwyo cytundebau MCP.
 
“Os ydy’r Blaid Lafur yn Sir Gâr am ymchwiliad llawn i sut y caniatawyd cytundebau PFI costus yn Rhydaman, dylent ddechrau’u hymchwiliad at ddrws Gordon Brown a wnaeth annog yn frwd y defnydd o gytundebau MCP er mwyn cuddio’r cyfanswm o ddyled
cyhoeddus oddi ar y llyfrau balans.
 
“Mae angen i’r blaid lafur sefyll lan, cyfaddef a derbyn eu bod wedi gwneud camgymeriad.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.