Cyflogau cynyddol cyfarwyddwyr yn dangos pwy sydd gyda’i gilydd go iawn

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS wedi ailadrodd galwadau am fwy o gyfrifoldeb o fewn y sector ariannol wrth i adroddiad gael ei gyhoeddi sy’n dangos fod penaethiaid cwmniau FTSE 100 wedi derbyn codiad cyflog ar gyfartaledd o 12% llynedd.

Mae Mr Edwards, sydd wedi dweud yn gyson fod ffrwyno cyflogau gweithredol a diwygio’r system fancio yn allweddol i adferiad economaidd, yn mynnu bod rhaid i’r Glymblaid gael gwared ar ei hagwedd hunanfodlon tuag at fonwsau mawr a blaenoriaethu’r economi dros elit y Ddinas.

Wrth ymateb i’r arolwg gan Manifest/MM&K, dywedodd Mr Edwards:

“Mewn blynyddoedd diweddar, mae sector ariannol y DU wedi creu diwylliant annerbyniol o wobrwyo methiant ac esgeuluso cyfrifoldeb.

“Mae llywodraeth y Glymblaid hefyd wedi cyfrannu tuag at yr esgeulustod hyn. Tra bod pobl arferol yn gorfod cyfri’r ceiniogau, mae’r rhai sy’n ennill dros £3,000 yr wythnos yn mwynhau torriadau treth a gyflwynwyd yng Nghyllideb ddiweddar y Canghellor.

“Mae Plaid Cymru wedi mynnu dro ar ol tro bod rhaid cyfyngu ar fonwsau mawr os ydym am daclo bwlch cyfoeth y DU – y mwyaf yn Ewrop – sy’n ganlyniad i hunanfodlonrwydd y Glymblaid a diogi’r llywodraeth Lafur wrth reoli materion ariannol Prydain.

“Dim ond ddoe, buom yn rhybuddo y gall y Mesur Menter a Diwygio Rheoliadol sy’n mynd drwy’r Senedd ar hyn o bryd, droi’n Siarter Penaethiaid Gwael os yw’n cyfyngu ar hawliau gweithwyr, ac yn wan mewn adrannau sy’n delio gyda bonwsau a chyflogau cyfarwyddwyr.

“Byddai Plaid Cymru yn delio â gwendid rhai adrannau o’r Mesur drwy gyflwyno uchafswm cyflog a chaniatau i gynrychiolwyr gweithwyr ymaelodi â phwyllgorau tâl.

“Mae’r ystadegau diweddaraf hyn y nein hatgoffa pwy sydd gyda’i gilydd go iawn. Tra bod mwyafrif y boblogaeth yn delio gyda realiti costau cynyddol bwyd a thanwydd, mae penaethiaid y FTSE 100 yn elwa o gyflogau cynyddol.

“Mae’n rhaid i Lywodraeth y DU gyfyngu tâl gweithredol a diwygio’r system fancio fel ei bod yn gweithio er budd yr economi yn hytrach na pheiriant arian hunangeisiol y banciau a’u ffrindiau yn y Ddinas.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.