“Ailddiffinio stoc tai i amddiffyn yn erbyn y Dreth Ystafell Wely’ – AS Plaid

Mae Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin Jonathan Edwards wedi annog yr awdurdod lleol a chymdeithasau tai sy’n gweithredu yn y Sir i gymryd cyngor cyfreithiol i weld pa opsiynau sydd ar gael iddynt i ailddiffinio eu stoc dai er mwyn amddiffyn pobl yn erbyn y ‘treth ystafell wely’ sydd i fod i yn cael ei gyflwyno ar Ebrill 1af 2013.

Mr Edwards arweiniodd wrthwynebiad Plaid Cymru i’r ‘treth ystafell wely’ yn y ddadl Plaid Cymru/ SNP / Plaid Werdd yn San Steffan Dim ond 40 o bleidleisiau yn fyr o drechu’r llywodraeth oedd y bleidlais ar ddiwedd y ddadl. Yn ystod y ddadl, beirniadodd Mr Edwards y Blaid Lafur am iddynt wneud y mater yn llinell wleidyddol rhwng eu hunain a llywodraeth y DU ond yn methu â dod â phleidlais ar y mater i Dŷ’r Cyffredin.

Mewn llythyrau at yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros dai ar Gyngor Sir Gar, y Cynghorydd Tegwen Devichand, ac at Brif Weithredwyr o bum wahanol gymdeithasau tai (landlordiaid cymdeithasol cofrestredig), nodwyd yr AS Plaid Cymru achos Ymddiriedolaeth Tai Knowlsey ar Lannau Mersi yn ailddosbarthu bron i 600 o dai teuluol fel eiddo llai yn ddiweddar.

Dywed Mr Edwards bod ailddosbarthu stoc tai i eiddo llai yn ffordd y gall cynghorau a chymdeithasau tai amddiffyn eu hun yn erbyn y canlyniadau difrifol o bolisi’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae dicter y cyhoedd tuag at bolisi gwenwynig y Torïaid yn tyfu o ddydd i ddydd. Dyna pam Plaid Cymru, ynghyd â’r Blaid Werdd a’n cydweithwyr yn yr SNP, wedi dewis dadl yr wrthblaid ar y mater hwn.

“Mae’n anffodus bod ASau Llafur wedi ymatal rhag pleidleisio yn ystod yr ail ddarlleniad o’r Mesur Lles a gyflwynodd y polisi hwn. Gallai eu pleidleisiau wedi helpu i atal y Mesur cyrraedd mor bell â hyn. Ond rydym yn lle rydym, ac o leiaf roedd Llafur wedi cefnogi arweinyddiaeth Plaid Cymru’r wythnos diwethaf sydd wedi golygu ein bod dim ond 40 o bleidleisiau yn brin o drechu’r llywodraeth.

“Rwyf wedi annog y Cyngor Sir a chymdeithasau tai lleol i ystyried o ddifrif, yn dilyn cyngor cyfreithiol angenrheidiol, p’un a ydynt yn gallu ailddosbarthu eu stoc tai i eiddo llai er mwyn lliniaru effeithiau’r cynnig anghyfiawn ac anymarferol hyn.

“Bydd Cymru unwaith eto yn cael ei tharo’n anghymesur gan y dreth ystafell wely. Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r rhai sydd fwyaf bregus ac sy’n dibynnu ar fudd-dal tai. Mae hynny’n cynnwys, wrth gwrs, pobl sy’n gweithio i ennill bywoliaeth ond yn dal i dderbyn cymorth tai oherwydd eu hincwm isel.

“Mae ailddosbarthu eiddo yn ffordd y gall cynghorau a chymdeithasau tai cymryd amddiffyniad cadarnhaol a rhagweithiol yn erbyn y canlyniadau difrifol o’r polisi annheg y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn Llundain.”

DIWEDD

One Response to ““Ailddiffinio stoc tai i amddiffyn yn erbyn y Dreth Ystafell Wely’ – AS Plaid” [latest first]

  1. i totally disagree with this spare bedroom tax i myself am a single tenant living in a 3 bedroom house which i had through a mutral exchange 18 years ago through the council i am a secure council tenant at the moment . i am disabled as i suffer with epeleptic fits , severe pain from disks and bottom of my spine which i get injections in the back once every 6 months to a year to try and ease the pain, plus i suffer with siatica , i have at to have a disabled shower fitted due to my medical and extra hand rail fitted. it as taken me years to get my house the way i wanted it and now cameron want,s to take it all away. SAD as there is no way i will beable to afford to pay 25% bedroom tax out of my income of £101 aweek as the cost of my letric is £20.00 aweek/ gas £20.00/ water £5.00 aweek/as i have got water meter fitted/ tv licence £9.oo aweek/ shopping buying all smart price items comes £34.00 aweek and thats the cheapest you can buy. and thats before i even think of getting clothes and stuff to keep clean due to my incontinant problem. plus due to my medical problems there is no way i would beable to move all my stuff from my house as i cant lift heavy things. plus i would,nt fit all the things from a 3 bedroom house into a 1 bedroom flat . and there,s no way i could afford to pay anyone to do it. and why should people lose most of there items. what this goverment want,s to do all those who are in favour for bedroom tax in parlament get them to exsperiance living on low income with a disabilty for a couple of years let them build there home up from scratch on low income and then see how they would feel with the goverment forcing them out and making them homeless . how would they feel losing everything. not only that due to my epelepsy the preciour and worry of losing my home and becoming homeless that i have been put through about this bedroom tax in the last year plus as caused fits. which aint good for my health. and there are plenty more suffering the same thing. hope bedroom tax gets crushed as it is going to cause mega problems. and at the moment my rent is £80 per week once i break my tenancy agreement by not being able to afford to pay my 25% bedroom tax rent and become homless then it will be time to commit a crime to get inside behind bars where you get your food / doctors/ bed/ pocket money/ central heating/ shower / and plenty more wherE it will cost goverment between £4000/ to/ £5000 per week. BIG DIFF. CRUSH BEDROOM TAX .

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.