Tâl rhanbarthol y sector gyhoeddus ‘yn bwnc mwy ffrwydrol na phensiynau’

Mewn dadl Plaid Cymru, bydd y Senedd yn dechrau’r Flwyddyn Newydd fory drwy ddadlau pwnc tâl rhanbarthol y sector gyhoeddus, mater a elwir gan Jonathan Edwards AS Plaid Cymru yn ‘bwnc mwy ffrwydrol na phensiynau’ a rhybuddiodd mai dyma fydd mater diwydiannol mwyaf 2012.

Bydd y ddadl 90-munud yn Neuadd San Steffan, sy’n dechrau am 9:30yb dydd Mawrth, 10fed Ionawr, yn archwilio’r sail resymegol a’r materion ar gyfer y Canghellor George Osborne a gyhoeddodd ddiwedd 2011 ei fod wedi holi cyrff adolygu tâl i ymchwilio tâl ‘local-facing’ gan geisio cyflwyno hyn y flwyddyn nesaf yn 2013-2014.

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu’r cyflwyniad arfaethedig, sy’n adeiladu ar bolisi’r cyn-lywodraeth Lafur yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder, gan ddadlau y bydd yn sefydliadu tâl isel a chreu getos cyflogaeth, yn ogystal ag ymddwyn fel esgus i dorri tâl y sector gyhoeddus mewn gwledydd a rhanbarthau y tu allan i Lundain.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae tâl rhanbarthol y sector gyhoeddus yn bwnc mwy ffrwydrol na phensiynau ac mae’n debyg mai dyma fydd pwnc diwydiannol mwyaf 2012.

“Mae’r Canghellor eisiau gostwng tâl y sector gyhoeddus ledled gwledydd a rhanbarthau’r DU am ei fod yn credu ei fod yn cadw tâl y sector breifat yn isel yn yr ardaloedd hynny.

“Mae’n edrych ar bethau o chwith, ac yn hytrach dylai fod yn ceisio cefnogi diwydiannau’r sector breifat i gynyddu eu cyflogau.

“O ystyried record Llywodraeth y DU ar weithwyr y sector gyhoeddus – toriadau tâl ar gyfer staff amrediad canol, 700,000 o swyddi’n cael eu colli dros chwe mlynedd, a phigo pocedi dros bensiynau – nid yw hyn yn ddim ond esgus i Osborne wneud toriadau drwy rhyw fath o bwysiad Llundain gwrthdroedig.

“Bydd hyn yn arwain at ddirywiad wrth i’r gweithwyr sector gyhoeddus hynny fod â llai o arian yn eu pocedi, os oes ganddynt swydd o gwbwl, a llai o arian i wario, gydag effaith amlwg ar y sector breifat lleol.

“Bydd y cynlluniau hyn yn sefydliadu tâl isel yn y rhanbarthau hynny a chreu getos cyflogaeth ble na fydd pobl yn dymuno symud gan y bydd gweithwyr yn cael eu gorfodi i brofi tâl isel a diffyg uchelgais.

“Gyda’r ddadl dros bensiynau’r sector gyhoeddus heb ei datrys o hyd, bydd cynlluniau tâl rhanbarthol yn cynyddu tensiynau llywodraeth-undebau a’n debygol o arwain at fwy o weithredu diwydiannol eleni.

“Tra fod Cameron yn poeni am gyflogau’r miliwnyddion ymysg ei ffrindiau a’i gefnogwyr, mae Plaid Cymru yn poeni am amddiffyn cyflogau pobl arferol.” 

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.