Gwleidyddion yn lansio ‘Sgwrs Fawr Sir Gâr’

Heddiw mae’r gwleidyddion lleol, Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC wedi lansio eu menter ddiweddaraf er mwyn clywed barnau eu hetholwyr.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae’r ddau wedi rhoi cynnig ar nifer o ddulliau newydd i siarad â thrigolion lleol. Trwy 2011 fe wnaeth y AS a’r AC treialu bws cymorthfa deithiol a oedd yn eu cludo i bentrefi gwledig drwy’r etholaeth i gwrdd â’r trigolion yn eu cymunedau.

Yn ogystal â hynny fe wnaeth y blaid cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus a chadw at ei rhaglen “Pum Stryd yr Wythnos” pan maent siarad yn uniongyrchol â’r trigolion ar eu stepen drws.

Sgwrs Fawr

Sgwrs Fawr Sir Gâr yw eu prosiect newydd a’u menter ddiweddaraf i wrando ar farnau eu hetholwyr.

Lansir rhan un o ‘Sgwrs Fawr Sir Gâr’ ar-lein heddiw (dydd Mercher, 2il o Fehefin) gyda holiadur ar faterion yn cynnwys tai, addysg, trafnidiaeth a mewnfudo. Yn yr ail ran o’r prosiect mi fydd y gwleidyddion a gwirfoddolwyr yn cynnal stondinau stryd mewn sioeau pentref a chymunedol drwy gydol yr Haf er mwyn siarad â thrigolion lleol.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards mai dyma’r gyfres o ymarferion diweddaraf y mae yntau a’i gydweithiwr yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas wedi ymgymryd er mwyn sicrhau bod eu gwaith yn wir yn cynrychioli barnau eu hetholwyr.

Soniodd Rhodri Glyn Thomas mai trwy eu gwaith allanol y maent yn darganfod y materion allweddol sydd o bwys i’r bobl y maent yn cynrychioli, ac ond drwy sgwrsio â’r trigolion yn barhaol y byddant yn gallu parhau i weithredu ar eu rhan.

Mae arolwg ar-lein y Sgwrs Fawr ar gael ar www.sgwrsfawrsirgar.org

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“I weld pethau yn eu gwir oleuni, yn ystod yr etholiad Ewropeaidd diweddar fe siaradon ni â 10,000 o bobl- dyna nifer arwyddocaol o bobl, ond dim ond pumed o etholaeth Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

“Mae ein hetholaeth yn wledig o ran natur, ac er i ni fuddsoddi mewn dwy swyddfa ar naill ochr o’r etholaeth, nid ydw’r trigolion yn gallu ein gweld yn rhwydd. Dyna pam y gwnawn ymdrech ychwanegol i fynd i glywed barnau’r bobl yr ydym yn cynrychioli.

“O gyfarfodydd cyhoeddus, ein rhaglen Pum Stryd yr Wythnos a’n bws cymorthfa deithiol, mae Rhodri Glyn a minnau yn ymfalchio i fynd allan i’r cymunedau a siarad yn uniongyrchol â’r trigolion. Sgwrs Fawr Sir Gâr yw’r diweddaraf o’n hymdrechion i sicrhau bod
y gwaith yr ydym yn cyflawni yn wir cynrychioli’r hyn mae ein hetholwyr eisiau.

“Byddwn yn ddiolchgar os bod y trigolion sydd â mynediad i’r we yn gallu gwario ond ambell funud yn ymweld â www.sgwrsfawrsirgar.org

 

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas:

“Er mai Plaid Cymru oedd ar frig y bleidlais yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr etholiad Ewropeaidd diweddar, heb os nac oni bai mae yna awyrgylch gyhoeddus bod gwleidyddion wedi colli golwg. Ar wahan i’r gwaith y gwnawn yn barod i siarad â’r trigolion mae’n ddyletswydd arnom, fel aelodau etholedig, i ymateb i agweddau’r cyhoedd. Dim ond trwy sgwrsio â’r bobl y byddwn yn ymwybodol bod y gwaith yr ydym yn cyflawni yn unol â’r hyn y mae ein hetholwyr eisiau.

“Yn ystod Sgwrs Fawr Sir Gâr mi fydd Jonathan Edwards a minnau, ynghyd â thim o gydweithwyr yn teithio’r etholaethau, i ymweld â chynifer o strydoedd cymunedol a digwyddiadau ag sy’n bosib er mwyn cyfarfod â thrigolion lleol.

“Mae rhan un ar gael ar-lein ac mae’n rhestri ychydig o’r materion allweddol sydd wedi llenwi ein bagiau post yn y misoedd diwethaf. Rydym am glywed barn yr etholaeth oll ynghylch y materion yma a chredwn mai drwy’r Sgwrs Fawr y gallwn gyflawni hyn.

“Rydym yn edrych ymlaen at deithio o amgylch yr etholaeth a gobeithio gwnaiff y tywydd braf parhau. Yn y cyfamser, mae modd i’r trigolion gymryd rhan yn y cam cyntaf drwy ymweld â www.sgwrsfawrsirgar.org

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.