Ymdrechion gwleidyddion yn arwain at arolwg sŵn ar safle profi milwrol.

Mae gwaith AS Plaid Cymru Jonathan Edwards & Rhodri Glyn Thomas AC ar ran trigolion a oedd â chryn bryder am lefelau sŵn profi bomiau ar y safle milwrol ym Mhentywyn, Sir Gâr, wedi cymryd cam yn ei flaen yr wythnos hon.

Mae trigolion cymunedau Glan y Fferi a Llan-gain yn cael eu heffeithio gan lefelau sŵn o’r profi bomiau gyda rhai unigolion yn cwyno am ddirgryniadau yn eu tai. Mae’r trigolion wedi ffurfio’r grŵp gweithredu STIFLE (Llanisan yn Rhos yn brwydro yn erbyn ffrwydradau mawrion) i ymgyrchu dros arallgyfeirio profi’r bomiau.

Dros y misoedd diwethaf mae Mr. Edwards wedi codi ei bryderon i’r Weinyddiaeth Amddiffyn (GA) ynghyd â chyflwyno deiseb yn erbyn y lefelau sŵn gan gymuned Llanisan yn Rhos. Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas hefyd wedi cwestiynu’r Prif Weinidog Carwyn Jones AC am y sefyllfa.

Yn yr ohebiaeth diweddaraf, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cydnabod cynydd mewn profion a gweithgareddau hyfforddi dros y ddeunaw mis diwethaf a bod peth o’r gweithgareddau hyn wedi dod yn agos i’r cyfyngiadau sŵn llym sydd yn eu lle. Yn sgil sylwadau Mr. Edwards, bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn nawr yn gwneud trefniadau gyda gweithredwr y safle, QinetiQ, am drefnu arolwg sŵn cynhwysfawr annibynnol ar y safle ym Mhentywyn a’r ardaloedd cyfagos. Dywed y Weinyddiaeth Amddiffyn y bwriadant roi’r gwaith i gytundeb yn ystod yr haf.

Dywedodd Mr. Edwards ei fod yn croesawu’r ymrwymiad i gynnal arolwg sŵn ac yr oedd yn gobeithio y byddai’r dadansoddiad annibynnol o’r lefelau sŵn yn mesur profiadau’i etholwyr. Pwysleisiodd hefyd y pwysigrwydd dros brofi lefelau sŵn yn ardaloedd Glan y Fferi a Llansaint gan nad yw’r cymunedau hyn yn cael eu gwarchod gan unrhyw fath o fyffer tir.

Dywedodd Jonathan Edwards:

“Rwy’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DG i gynnal arolwg sŵn cynhwysfawr ar y safle profi ac yr wyf yn falch bod fy sylwadau wedi arwain at y gweithredu hwn.

“Wrth ystyried y nifer o sylwadau yr wyf wedi ei dderbyn, gobeithiaf y bydd y dadansoddiad annibynnol o’r lefelau sŵn yn galluogi’r Weinyddiaeth Amddiffyn i fesur profiadau fy etholwyr yn gywir.

“Er gwaethaf yr ymrwymiad hwn, yr wyf yr wythnos hon wedi gwneud sylwadau pellach i’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ceisio sicrhau cadarnhad y bydd y lefelau sŵn yn ac o gwmpas cymunedau Llansaint a Glan y Fferi yn cael ei ddadansoddi hefyd. Nid yw’r cymunedau hyn yn cael eu gwarchod yn erbyn sŵn neu ddirgryniadau sydd yn dod o’r gweithgareddau milwrol gan unrhyw fyffer tir o’i fath.

“Bydd unrhyw arolwg nad yw’n cynnwys y cymunedau hyn yn afraid”.

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Mae’r ymrwymiad gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i gynnal arolwg sŵn cynhwysfawr yn profi nad oes ots os yw’r polisi wedi ei ddatganoli neu beidio i’r Cynulliad Cenedlaethol, gall ymdrech ar y cyd fel y cydweithio rhyngof innau a Jonathan, arwain at gamau positif ymlaen”

DIWEDD
________________________________________

Nodiadau i olygyddion:

Mewn llythyr at Jonathan Edwards AS, Dywedodd Gweinidog Llywodraeth y DG dros Amddiffyn Personél, Lles a chyn-filwyr, Yr gwir Anrh Andrew Robathan AS,:

“I acknowledge that a greater number of trials and training activities than usual were conducted at Pendine over the past eighteen months, some of which have approached (but not exceeded) the limits….

“…The Ministry of Defence and QinetiQ are making arrangements for a comprehensive noise survey to be undertaken at the Pendine range and in its vicinity, by an independent specialist. The aim of this survey will be to provide a thorough understanding of the impact of noise generated at the range….”

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.