Partneriaeth Gymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin

Rydym yn ymgyrchu ar gyfer partneriaeth gymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin fyddai yn gyfuniad o’r sector preifat, y sector gyhoeddus, y trydydd sector, Undebau (gan gynnwys yr Undebau ffermio) ynghyd ag aelodau etholedig er mwyn ceisio amddiffyn yr economi leol yn ystod dirwasgiad a hefyd i wrthsefyll unrhyw doriadau posib yn y sector gyhoeddus yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol. Pwrpas y bartneriaeth fyddai arbed swyddi ynghyd a delio gyda effeithiau andwynol y dirwasgiad.

Buddianau’r elite cefnog ydi’r unig beth mae Llafur Newydd a’r Toriaid yn ei boeni amdano – y bancwyr hynny sydd wedi bod yn fyrbwyll a creu difrod mawr i’n economu. Rydym eisiau i Gyngor Sir Gaerfyrddin sefydlu cyfarfod brys o’r holl brif rhanddaliadwyr lleol er mwyn datblygu polisi economaidd mwy ynstyriol.

 • Sicrhau effeithlionrwydd mwyaf ar gyfer caffaeliadau lleol
 • Canfod y rhwystrau ar gyfer datblygiad y sector breifat
 • Annog busnesau newydd
 • Trafod lefelau graddfeydd busnes
 • Adnabod bylchau yn y trydydd sector ar gyfer darparu gwsanaethau cyhoeddus os oes gofod amlwg
 • Clirio’r berthynas rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus gyda’r trydydd sector i ddelio gyda problemau
 • Taclo diweithdra ymysg yr ifanc
 • Sicrhau uchafswm o fuddsoddi seilwaith ynghyd a buddsoddi gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd
 • Rhoddi cyngor i aelodau etholedig Cymreig a Phrydeining ynglyn a brif amheuon lleol ynglyn a
  phroblemau economaidd lleol fel y gallent ddwyn sylw at bryderon yn eu Senedd-dai eu hunain.

Mae gan Lafur Newydd a’r Toriaid resymau gwleidyddol yn hytrach na rhesymau teilwng economaidd ar gyfer bod wedi cytuno i doriadau sylweddol yn y sector gyhoeddus yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol. Mae baen y mwyafrif o bleidiau Llundain ynghylch hyn yn debygol o gael effaith andwyol ar economi yr ardaloedd cynhyrchu traddodiadol ynghyd a’r rhai sydd yn ddibynol ar swyddi yn gysylltiedig a’r sector cyhoeddus megis Sir Gaerfyrddin. Rhaid i arweinyddiaeth y Cyngor Sir weithredu nawr i sicrhau fod cymaint o’r swyddi hyn a sy’n bosib yn cael eu hachub.

Realiti’r sefyllfa ydi y bydd y sector gyhoeddus yn gwynebu toriadau sylweddol, a bydd rhaid i’r sector breifat a’r trydydd sector lenwi’r bwlch. Mae’n rhaid i ni felly sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r sectorau hyn i ddatblygu. Byddai partneriaeth gymdeithasol yn galluogi hyn i ddigwydd.

[/lang_cy]