Diwygio’r Banciau

Yn fy marn i, mae’r ffordd wan y mae Llafur Newydd a’r Toriaid wedi ceisio rheoleiddio’r sector ariannol wedi bod yn fethiant. Yn wir, oherwydd methianau sylfaenol y system fancio, mae trethdalwyr wedi cael eu gorfodi i dalu’r bil i achub y banciau gyda benthyciadau, grantiau a gwarantau werth dros £1.3 triliwn. Amcangyfrifir y bydd hyn yn costio £40,000 i bob teulu.

Agwedd Llafur tuag at hyn oedd dychwelyd i fusnes fel arfer ar gyfer y filltir sgwar. Credaf fod y math yma o agwedd yn anystyriol ac anghyfrifol. Os caf fy ethol, byddaf yn ymgyrchu ar gyfer:

  • Yr angen i wahanu bancio buddsoddiadol a bancio manwerthu fel na all y banciau a hapfuddsoddwyr gamblo’n anghyfrifol – rhoi diwedd i ‘fentro moesol’.
  • Datblygu tyfiant y sector ariannol fel bod cwmniau yn cael eu sbarduno gan werthoedd amgen yn hytrach na jest chwilio am elw.
  • Lefi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol tymor hir o 10% ar elw’r banciau i dalu am gronfa datblygiad economaidd yn y rhannau tlotaf o’r Deyrnas Unedig, megis Sir Gaerfyrddin. Byddai’r lefi yn cynhyrchu rhwng £2bn a £6bn y flwyddyn ac yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwasanaethau cyngor ariannol i gael eu darparu gan fudiadau trydydd sector dibynadwy, megis CAM a’r Undebau Credyd.
  • Cyfyngu ar fenthyciadau taliadau morgais 3 gwaith incwm i rwsytro twf anghyliadwy arall rhag digwydd mewn prisiau tai.
  • Newid yn y ffordd y mae cyfraddau llog yn cael eu penderfynnu fel bod chwyddiant prisiau tai yn cael ei gynnwys yn y fformiwla