Rhybudd y bydd y Bil Budd-daliadau yn niweidio’r economi Gymreig

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wedi rhybuddio y bydd y Bil Uwchraddio Lles, a fydd yn cael ei drafod yn y Ty Cyffredin heddiw, yn creu niwed hir-dymor i’r economi Gymreig ac yn ehangu’r bwlch cyfoeth rhwng cenhedloedd a rhanbarthau’r wladwriaeth Brydeinig.

Ailadroddodd Mr Edwards alwad ei blaid am fuddsoddiad mewn twf a chread swyddi sefydlog i herio’r ffaith fod galw’n cael ei sugno allan o’r economi wrth i bobl gyffredin orfod cyllido mwy a gwario llai yn eu hardaloedd lleol.

Ychwanegodd fod obsesiwn Llafur a’r Toriaid gyda symud fwyfwy i’r dde yn golygu fod y ddwy blaid yn anwybyddu’r brif her sef taclo gwreiddiau tlodi a diweithdra, a bod hyn yn atgof clir na fydd buddiannau pobl Cymru fyth ar frig rhestr blaenoriaethau San Steffan.

Dywedodd Mr Edwards:

“Heb os, bydd y cynlluniau sy’n ffurfio’r Bil Uwchraddio Lles yn cael effaith anghyfartal ar y cenhedloedd a’r rhanbarthau y tu allan i Dde Ddwyrain Lloegr.

“Bydd Cymru’n enwedig yn dioddef gan fod canran llawer uwch o’n poblogaeth yn derbyn Credydau Treth a/neu budd-daliadau.

“Felly, mae’n anochel y bydd y toriad yn y taliadau hyn yn cael effaith mawr ar faint o arian fydd yn cael ei wario mewn economiau lleol ledled Cymru, ac yn dangos yn glir natur gwrth-gynhyrchiol arbrawf economaidd y Glymblaid.

“Mewn blynydoedd diweddar rydym wedi gweld cwymp sylweddol mewn sut y caiff cynnydd mewn budd-daliadau ei gyfrifo – o RPI i CPI i ddim ond 1%. Gyda prisiau cynyddol nwyddau hanfodol megis bwyd a tanwydd yn gefndir, mae’r newid hwn wedi arwain at bolareiddio cyfoeth ledled y wladwriaeth Brydeinig, a throi tlodi a diweithdra yn norm mewn sawl ardal.

“Cyhoeddodd y Bevan Foundation heddiw y bydd £100m yn cael ei golli o’r economi Gymreig mewn budd-daliadau yn unig os y caiff y Bil hwn ei basio. Bydd hyn yn ergyd sylweddol i economiau lleol ledled Cymru ac yn effeithio ar gylchrediad lleol arian.

“Yn ddiweddar mae Plaid Cymru wedi cyflawni addewid o greu miloedd o brentisiaethau yng Nghymru ac ailadrodd yr alwad i roi argymhellion y Comisiwn Sidan ar waith ar unwaith. Yr economi yw ein prif flaenoriaeth o hyd a byddwn yn parhau i gynnig cynlluniau blaengar i herio agenda ddinistrio San Steffan.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.