Rhaid i Brif Weinidog Cymru annog ASau Llafur i wrthwynebu’r cap lles

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi galw ar Brif Weinidog Cymru i annog ASau Llafur o Gymru i wrrthwynebu cap lles y Canghellor George Osborne mewn pleidlais ar y Gyllideb fory (dydd Mercher).

Bydd y cap, os y caiff ei fabwysiadu, yn aros yr un fath beth bynnag fydd hinsawdd economaidd y dyfodol a pha bynnag nifer o bobl fydd angen cymorth pe bai swyddi a gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu toriadau enfawr pellach. Pe bai dirwasgiad arall a diweithdra’n cynyddu, bydd llai o arian i’w ddosbarthu ymysg mwy o bobl.

Dywedodd Mr Edwards, o ystyried fod Cymru’n cael ei tharo’n anghymesur gan ymdrechion y Glymblaid i grebachu’r wladwriaeth les, byddai’n ASau Llafur o Gymru yn bradychu rhai o unigolion mwyaf bregus y genedl os na fyddant yn pleidleisio’n erbyn y cap.

Dangosodd ymchwil gan Brifysgol Sheffield Hallam y llynedd y bydd Cymru yn colli £ 1.07bn y flwyddyn erbyn 2014-15 – sef colled blynyddol o £550 am bob oedolyn oedran gweithio (£80 yn uwch na chyfartaledd y DU).

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae’r cap lles yn bolisi annoeth ac anfoesol a bydd ASau Plaid Cymru yn ei wrthwynebu’n unfrydol.

“Gyda Chymru’n cael ei tharo’n anghymesur gan raglen diwygio lles y Glymblaid, mae bleidlais o blaid y cap hwn yn bleidlais o blaid anghydraddoldeb cynyddol ac yn erbyn cyfiawnder cymdeithasol.

“Mae ASau Llafur yn cynrychioli rhai o’r etholaethau mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac felly mae’n hanfodol bod Prif Weinidog Cymru’nn rhoi pwysau arnynt i wneud y peth iawn a phleidleisio yn erbyn y polisi niweidiol hwn fory.

“Os byddant yn methu â gwneud hynny, byddant yn uno â’r Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan yn erbyn rhai o bobl mwyaf bregus Cymru.

“Y llynedd, dywedwyd wrthym y bydd economi Cymru’n colli dros £1bn bob blwyddyn o ganlyniad i doriadau lles Llywodraeth y DU. Mae hyn yn gyfystyr â £ 550 am bob oedolyn oedran gweithio.

“Yn ystod y Gyllideb yr wythnos diwethaf, gwnaeth Plaid Cymru yr achos dros doriadau gyda chydwybod. Trwy gael gwared ar Trident, cyflwyno Mesur Tegwch Economaidd i ail-gydbwyso economi’r DU, a mabwysiadu trethi blaengar megis Treth Twm Sion Cati gallwn gael gwared ar lymder unwaith ac am byth.

“Cyn belled ag y bydd gwleidyddiaeth ‘boom and bust’ yn dominyddu San Steffan, bydd ansicrwydd economaidd yn taflu cysgod dros bethau. Os byddwn yn wynebu dirwasgiad arall yn y blynyddoedd i ddod, nid oes gennym unrhyw ffordd o wybod faint o bobl fydd yn wynebu tlodi a diweithdra.

“Dyna pam fod y cap lles yn bolisi cwbl anheg ac anghyfiawn, a pham yr ydym yn annog holl ASau Llafur Cymru i ymuno â ni i wneud yr hyn y cawsom ein hethol i’w wneud – gwarchod buddiannau pobl Cymru.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.