Plaid Cymru yn annog preswylwyr Sir Gâr i ddweud eu dweud dros Bolisi Cynllunio’r Cyngor

Mae AC Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas a’r AS Jonathan Edwards yn annog preswylwyr i ymateb i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) arfaethedig y Cyngor Sir. Lansiwyd y cynllun arfaethedig ar Fehefin 22ain a bydd yn dirwyn i ben ar yr 19eg o Awst 2011.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol, a fydd yn disodli’r Cynllun Datblygu Unedol presennol (CDU), yn cael ei ystyried yn un o’r rhai mwyaf allweddol o’r holl ddogfennau cynllunio yn y sir wrth benderfynu lle y dylai, neu na ddylai datblygiadau cynllunio fod ar waith.

Dywedasant fel cynrychiolwyr Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ei fod yn holl bwysig bod preswylwyr yn cael dweud eu dweud yn ystod y cyfnod ymgynghori gan ei fod yn anodd

Mewn cyd-ddatganiad, dywedodd AC a AS Plaid Cymru:

 “Rydym wedi tystio nifer o ddatblygiadau dadleuol ar hyd y flynyddoedd, mae’n bwysig i dynnu sylw at yr ymgynghoriad allweddol hwn a fydd yn pennu dyfodol Sir Gaerfyrddin.

 “Os ydych chi’n ddatblygwr neu am argymell lleoliad ar gyfer datblygiad, neu yn unigolyn neu gymuned sydd am warchod lleoliad rhag cael ei ddatblygu, nawr yw’r amser i chi godi llais.

 “Mae pawb yn gwerthfawrogi’r ffaith bod datblygu’n rhan annatod o’n heconomi ac mae’n anochel fydd datblygu yn digwydd. Ond wrth ystyried y pwysigrwydd a roddir ar y safleoedd a fabwysiadwyd yn y CDLl, mae’n hanfodol bwysig bod preswylwyr yn cysylltu â’r Cyngor i ddweud eu dweud yn awr.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.