Plaid yn ailadrodd galwad am fuddsoddiad isadeiledd wrth i’r dirwasgiad ddirywio

Mae Plaid Cymru wedi ailadrodd galwad am fuddsoddiad mewn isadeiledd yn dilyn cyhoeddi ffigyrau newydd sy’n dangos fod y sector adeiladu wedi perfformio’n waeth na’r disgwyl ar ddechrau 2012.

Cafodd ffigyrau GDP y chwarter cyntaf eu hadolygu i lawr i -0.3% sy’n awgrymu fod y dirwasgiad yn ddyfnach na dybiwyd yn wreiddiol.

Dywedodd Jonathan Edwards, llefarydd y Trysorlys, fod angen pecyn symbyliad economaidd ar gyfer swyddi a thwf er mwyn atal y dirwasgiad dwbl rhag gwaethygu.

Galwodd hefyd am gyflwyno treth trafodion ariannol ble y gellir defnyddio’r arian a godir i gryfhau’r economi, a ffigwr GDP Cymreig i ddangos sut mae Cymru’n perfformio drwy gydol y cyfnod economaidd anodd hwn.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru:

“Mae ffigyrau GDP dirywol heddiw unwaith eto’n dangos fod ‘Cynllun A’ y Toriaid a’r Rhyddfrydwyr wedi methu.

“Rhaid i Osborne a Cameron ailfeddwl a sicrhau mai twf a swyddi yw’r flaenoriaeth o hyn allan.

“Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio o’r dechrau fod y diwydiant adeiladu yn rhan allweddol o’r adfywiad economaidd.

“Dyna pam ein bod wedi galw’n gyson am becyn symbyliad economaidd i fuddsoddi mewn prosiectau isadeiledd megis ysgolion, ysbytai, tai, ffyrdd a rheilffyrdd.

“Un ffordd y gellir ariannu hyn yw drwy gyflwyno treth trafodion ariannol ar fanciau, ond yn anffodus mae tȋm-tag Llafur a’r Toriaid yn Llundain, Caerdydd a Brwsel yn gwrthwynebu hyn.

“Mae hefyd yn drueni nad oes ffigyrau GDP ar gyfer Cymru i roi gwell syniad i ni o sut mae’r economi Gymreig yn perfformio yn ystod y cyfnod dirwasgiad dwbl anodd hwn gan na all ffigyrau’r DU roi’r darlun cyflawn i ni.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.