Gwleidyddion Plaid Cymru yn ymosod yn chwyrn yn erbyn cynyddi’r costau parcio ar draws y sir unwaith yn rhagor eleni

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC wedi ymosod yn chwyrn yn erbyn Cyngor Sir Gâr sydd yn cael ei reoli gan y Blaid Lafur a chynghorwyr Annibynnol yn dilyn cyflwyno cynydd ym mhrisiau parcio ceir unwaith yn rhagor eleni.

Ar ôl cyfarfod ag arweinwyr busnes a chlywed wrth lygad y ffynnon sut mae costau parcio ceir yn effeithio ar fasnach, dywedodd cynrychiolwyr etholedig Sir Gâr yn y Cynulliad ac yn San Steffan ei fod yn bryd i’r cyngor yn gyntaf, ailfeddwl am y cynydd mewn taliadau anghymesur ac yn ail, edrych ar bob posibilrwydd i annog siopwyr i mewn i’n trefi a’n pentrefi yn hytrach na beth mae’n ymddangos bod y cyngor yn gwneud sef eu dargyfeirio at archfarchnadoedd mawrion sydd â meysydd parcio heb daliadau parcio arnynt.

Dywedodd Mr. Edwards a Mr. Thomas hefyd bod y cynydd yn y taliadau ynanodd ei dderbyn i siopwyr  yn enwedig wrth ystyried taw ond ychydig wythnosau yn ôl cyhoeddwyd cyflogau anferthol prif swyddogion y cyngor a hefyd bod yr awdurdod lleol wedi gwneud elw ychwanegol o £50,000 flwyddyn diwethaf am nad oedd y peiriannau yn y meysydd parcio yn cynnig newid.

Mewn cyd-ddatganiad, dywedodd Jonathan Edwards a Rhodri Glyn Thomas:

“Blwyddyn arall ac eto cynydd arall sydd yn drech na chwyddiant yng nghostau parcio gan y Blaid Lafur a’r cynghorwyr annibynnol sydd yn rheoli’r Cyngor Sir.

“Er i gydraddoldeb codi tâl am barcio gael ei gyflwyno ar hyd a lled y sir nifer o flynyddoedd yn ôl, rydym yn dal i weld cynyddiadau sylweddol yn y costau blwyddyn ar ôl blwydd, sydd yn hollol anghymesur ac annheg.

“Ar ôl cwrdd â pherchnogion busnes yr wythnos hon, mae ‘na deimlad cryf  bod y Cyngor Sir Llafur a chynghorwyr Annibynnol yn gyson dargyfeirio siopwyr bant oddi ar fusnesau bach ac i mewn i feysydd parcio rhad ac am ddim yr archfarchnadoedd mawrion.

“Rydym yn galw ar y Cyngor Sir yn gyntaf i ailystyried y costau hyn na ellir ei gyfiawnhau, ac yn ail i edrych ar ddulliau arloesol i annog siopwyr yn ôl i’r stryd fawr. Os nad yw Llafur yn ddigon parod i wrthdroi’r cynydd yn y pris maent yn codi gogyfer parcio, dylent yn sicr edrych ar ymestyn y cynllun parcio am ddim sydd ond ar gael ar ddydd Sul ar hyn o bryd i ddydd Gwener a dydd Sadwrn hefyd.

“Mae hwn yn anodd ei dderbyn i siopwyr ond wythnosau ar ôl i glywed bod Cyngor Sir Gâr wedi gwneud elw ychwanegol o £50,000 llynedd yn benodol gan beirannau parcio ceir nad ydynt yn rhoi newid.

“Efallai nad yw cynydd sydd yn drech na chwyddiant yn fawr o ddim i brif swyddogion yr awdurdod lleol sydd yn ennill cannoedd ar filoedd o bunnoedd y flwyddyn, ond i berchnogion busnes  gall fod y gwahaniaeth rhwng selio dêl neu selio tynged eu busnes i’r llyfrau hanes.

DIWEDD

________________________________________

Nodiadau i olygwyr:

Casglodd Cyngor Sir Gâr £50,566.89 yn ormod yn 2010/11 oddi wrth beiriannau nad ydynt yn rhoi newid i’r talwr.

 

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.