Ymdrechion AS Plaid yn arwain at newid polisi Trysorlys y DU ynghylch £2,000 o Lwfans Cyflogaeth

Yr wythnos hon mae Jonathan Edwards, Aelod Seneddol Sir Gaerfyrddin a llefarydd Trysorlys Plaid Cymru wedi croesawu’r newid i bolisi Trysorlys y DU a wnaeth wahardd fferyllwyr annibynnol o brif bolisi lwfans cyflogaeth y Llywodraeth DU gwerth £2,000.

O Ebrill 6ed eleni, mae gan bob busnes, elusen a chlwb chwaraeon amatur yr hawl i dderbyn lwfans cyflogaeth flynyddol o £2,000 er mwyn lleihau cyfanswm y cyfraniadau Yswiriant Gwladol y dalent dros eu cyflogwyr.

Mynegir y Trysorlys fe fydd hyd at 1.25 miliwn o fusnesau ac elusennau yn y DU yn elwa o Lwfans Cyflogaeth a ni fydd rhaid i oddeutu 450,000 o fusnesau ac elusennau talu unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr o gwbl.

Fe wnaeth yr AS Plaid Cymru Jonathan Edwards cyflwyno achos y fferyllwyr annibynnol ger bron Canghellor y DU George Osborne ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones.

Roedd y fferyllwyr wedi eu gwahardd o’r polisi ar ôl i’r Trysorlys eu hystyried yn gyflenwyr y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, dadleuodd y Fferyllwyr nad ydynt yn derbyn unrhyw gyflog neu bensiwn gan y GIG, ac mi fyddai’r lwfans o £2,000 yn eu galluogi i fuddsoddi yn eu busnesau, felly yn dyfod â buddio iechyd a lles ehangach i’r economi.

Ar ôl cyflwyno ei achos, derbyniodd yr AS Sir Gaerfyrddin cadarnhad yr wythnos hon gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn datgan ni chaiff fferyllfeydd annibynnol sy’n dosbarthu presgripsiynau GIG eu gwahardd o’r lwfans.

Dywedodd Jonathan Edwards bod y newid i bolisi Trysorlys y DU yn fuddugoliaeth i fferyllfeydd annibynnol ar draws y DU sy’n ymgymryd â gwaith hanfodol drwy leddfu’r pwysau oddi ar feddygfeydd doctoriaid, ac yn cynorthwyo i wella daioni ein cymunedau.

 

Dywedodd Jonathan Edwards:

“Caiff y newid i bolisi Trysorlys y DU ei groesawu gan fferyllwyr ar draws Cymru a’r DU.

“Mae fferyllwyr yn ymgymryd â gwaith hanfodol drwy leddfu’r pwysau oddi ar ein meddygfeydd ynghyd â gwella daioni cyffredinol ein cymunedau. Felly ni wnes i betruso i wthio’r Trysorlys i newid ei bolisi.

“Ar ôl codi’r achos yn uniongyrchol y mis diwethaf gyda’r Canghellor ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn yr Uwch Bwyllgor Cymreig, rwy’n falch bod Cyllid a Thollau EM wedi casglu ni chaiff fferyllfeydd annibynnol sy’n dosbarthu presgripsiynau GIG eu gwahardd o’r lwfans cyflogaeth gwerth £2,000.

“Mi fydd y lwfans hwn yn galluogi fferyllfeydd- a ni thalir eu costau staff a TG gan y GIG- i fuddsoddi yn eu gwasanaethau gofal iechyd sy’n gwasanaethau ein cymunedau”.

DIWEDD

One Response to “Ymdrechion AS Plaid yn arwain at newid polisi Trysorlys y DU ynghylch £2,000 o Lwfans Cyflogaeth” [latest first]

  1. Well done Jonathan, tenacity pays off.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.