AS PLAID YN DATGELU MOR WAG YW ADDEWIDION Y TORÏAID A’R DEM RHYDDION AR YNNI

MANIFFESTOS ETHOLIADOL HEB FOD YN WERTH Y PAPUR YR YSGRIFENNWYD HWY ARNO

Mae addewidion y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Ceidwadwyr i ddatganoli mwy o bwerau dros ynni i Gymru, fel yr addawyd yn eu maniffestos i etholwyr Cymru yn 2011, heddiw wedi eu dangos fel rhai hollol wag.

Yn ystod dadl a gynhaliwyd gan Jonathan Edwards AS Plaid Cymru, cyhoeddodd gweinidog ynni’r DG Greg Barker y buasai’r llywodraeth glymblaid yn cadw’r pwerau hyn yn San Steffan, waeth pa addewidion a wnaed gan bleidiau clymblaid y DG yn etholiad Cymru.

Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd yn awr yn cymryd rheolaeth dros y pwerau ynni sydd ar hyn o bryd yn nwylo’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith sydd i’w ddileu yn fuan. Yn etholiad diweddar Cymru, plediodd y pedair plaid achos datganoli pellach ar bwerau dros ynni.

Meddai Jonathan Edwards AS Plaid Cymru:

“Mae’r hyn ddywedodd y Gweinidog wrthym fod cytundeb y glymblaid mewn gwirionedd yn goresgyn unrhyw beth oedd yn eu maniffesto i etholiad Cymru rai misoedd yn unig yn ôl.

“Yn yr etholiad diweddar, plediodd y Torïaid, Llafur a’r Dem Rhyddion oll achos datganoli pellach ar bwerau ynni. “Fe wyddom yn awr mai addewidion gwag oedd y rhain. Naill ai hynny neu does gan y Dem Rhyddion a’r Torïaid o Gymru ddim rhithyn o ddylanwad dros eu meistri yn Llundain.

“Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol ar hyn o bryd y grym i gydsynio i orsafoedd cynhyrchu trydan newydd neu estyniadau i rai hyd at 50MW. Byddai’n synhwyrol felly i ymestyn y cylch gorchwyl hwn, fel y sefyllfa yn yr Alban lle mae gan bobl yr Alban reolaeth lwyr dros ddefnyddio eu hadnoddau. Ar hyn o bryd, mae gennym ddau agenda ynni yn gweithredu yng Nghymru.

“Nid yw’n gwneud fawr o synnwyr i orsaf gynhyrchu 49MW fod yn fater i’r Cynulliad ond un 51MW gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn San Steffan.”

ENDS / DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.