Plaid Cymru yn ymyrryd er mwyn arbed Cymru rhag preifateiddio

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi ymyrryd yn y ddadl dros breifateiddio’r Post Brenhinol drwy ddatgelu ‘ffordd Gymreig ymlaen’ a fyddai’n gweld Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn ildio’i buddiannau post yng Nghymru i Gymru.

Mae arweinydd Plaid Cymru’n mynnu bod yna gynsail cyfreithiol i symudiad o’r fath a chyfeiriodd at Ddeddf Swyddfa’r Post 1969. Tynnodd y Ddeddf honno gyfrifoldeb am wasanaethau post oddi wrth adrannau llywodraeth a’i roi i gorfforaeth gyhoeddus, ac roedd yn cynnwys darpariaeth i ildio’r gwasanaethau post i lywodraethau Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Mae Ms Wood wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Busnes y Deyrnas Gyfunol, Vince Cable, yn ei annog i adfywio’r cynsail a gwneud darpariaeth i ildio’r Post Brenhinol yng Nghymru i Lywodraeth Cymru. Dylai hyn yn ei dro arwain at sefydlu ‘Post Cymru’ newydd gan Lywodraeth Cymru, busnes a fyddai’n eiddo i’r cyhoedd ac yn cael ei redeg er budd y bobl yn hytrach nag elw.

Mae’r blaid wedi tynnu sylw at y ffaith fod Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, er bod ganddynt eu gwasanaethau post eu hunain, wedi’u hintegreiddio i system codau post y Deyrnas Gyfunol ac nad oes unrhyw dâl ychwanegol am bostio eitemau o’r DG i’r ynysoedd hynny.

Bydd y blaid hefyd yn lansio deiseb ar-lein ‘Post Cymru – Post i Gymru / Deliver for Wales’ ac mae Ms Wood yn annog trafodaethau trawsbleidiol yn y Cynulliad Cenedlaethol i geisio cytundeb ac i symud ei chynigion ymlaen

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Mae preifateiddio’r Post Brenhinol yn gam nad oedd hyd yn oed Mrs Thatcher yn barod i’w gymryd ac mae’n siom dirfawr fod gweinidog sy’n Rhyddfrydwr Democrataidd yn gwthio hyn drwodd ar garlam. Ond rwyf wedi cynnig ateb ymarferol i sut y gallwn ni yng Nghymru gael ein grymuso i ddilyn ein llwybr ein hunain, yn unol â’n gwerthoedd ni.

“Gallai gwasanaeth Post Cymru newydd redeg er budd ein cymunedau, gan sicrhau bod gwasanaeth chwe diwrnod, sydd ar gael i bawb, yn parhau. Un o beryglon mawr y preifateiddio hwn yw y caiff anghenion cymunedau eu colli wrth roi blaenoriaeth i elw a buddiannau cyfranddalwyr.

“Mae Plaid Cymru yn cyd-fynd â’r farn gyhoeddus ac rwy’n annog Vince Cable i barchu’r cyd-destun datganoli sy’n bodoli erbyn hyn a chaniatáu i bob gwlad benderfynu ar ddyfodol yr hyn sydd yn wir yn rhan hollbwysig o seilwaith ein gwlad.”

 

Ychwanegodd Jonathan Edwards yr Aelod Seneddol lleol:

“Mewn cymunedau gwledig megis Sir Gar, mae’r gwasanaeth post yn rhan gwbl hanfodol o’n bywydau bob dydd.

“Nid yw pawb yn cael y fantais o gysylltiad band eang cadarn, ac felly nid ydynt yn gallu anfon e-bost neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein.

“Dros y deng mlynedd diwethaf, o dan lywodraethau  Llafur a Dorïaidd yn Llundain,  mae trigolion Sir Gaerfyrddin wedi colli eu hasedau cymunedol, megis swyddfeydd post a sefydliadau cyhoeddus.   Gyda phreifateiddio’r Post Brenhinol, mae’n anochel y bydd cymunedau gwledig unwaith eto yn wynebu toriadau llym pellach o ran y gwasanaeth a byddwn yn y pen draw yn ei golli.

“Nid yw Plaid Cymru yn fodlon gyda dim ond cwyno am breifateiddio. Rydym wedi dangos bod yna ffordd arall i gadw ein  gwasanaeth post yn gyhoeddus i ddiogelu  gwasanaethau gwledig.
 
“Rwy’n gobeithio bydd holl drigolion Sir Gaerfyrddin yn ymuno ag ymgyrch Plaid Cymru trwy lofnodi ein deiseb yn erbyn preifateiddio. Bydd hwn yn drychineb arall gan Lywodraeth y DU i’n cymunedau.”

DIWEDD

Post Office Act 1969 can be viewed here: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/48/contents

Royal Mail Pricing for the Isle of Man and Channel Islands can be found here: http://www.royalmail.com/personal/help-and-support/I-need-advice-sending-mail-to-the-Channel-Islands-and-Isle-of-Man

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.