Plaid Cymru yn ymosod yn ffyrnig ar ymosodiadau parhaus Llywodraeth y DU ar Sir Gâr a Chymru

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas ac Aelod Seneddol Jonathan Edwards wedi condemnio’r Ceidwadwyr ar Democratiaid Rhyddfrydol am eu hymosodiadau parhaus ar sefydliadau cyhoeddus yn Sir Gâr, gan fod adran yr Amgylchedd, bwyd a materion Gwledig (DEFRA) yn trafod y posibilrwydd o gau Labordai Milfeddygol yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth.

Yn ôl Undeb Prospect, mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol (AHVLA) wedi cyflwyno cynllun cau i’r ysgrifennydd gwladol, Caroline Spellman AS, fydd yn gweld wyth o’r 14 canolfan rhanbarthol presennol yn cau. Byddai colli’r labordai yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth yn golygu colli holl labordai rhanbarthol Cymru.

Dywedodd aelodau etholedig Plaid Cymru bod y cynlluniau cau a chrybwyllwyd ond yn ymosodiad arall mewn llu o ymosodiadau ar sefydliadau cyhoeddus o fewn y sir, ac maent wedi cwestiynu os fydd Llywodraeth y DU ond yn hapus pan fydd holl wasanaethau cyhoeddus wedi ei gymryd allan o Gymru.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Os ydy Llywodraeth y DU yn parhau gyda’r cynlluniau cau hyn, bydd ond yn ergyd drom arall i Sir Gâr ac i’r economi gwledig ehangach. Mae’r diwydiant ffermio’n ddibynnol ar ddadansoddiadau cyflym y labordai hyn ac ni allwn fforddio unrhyw oedi a fyddai’n digwydd pe byddai rhaid anfon y wybodaeth i labordy arall.

“Mae’r cynnig i gau’r labordai yn derbyn na fydd galw am y labordai yn newid. Byddwn felly yn gweld baich gwaith ar labordai eraill. Nid yw hwn felly’n arbed costau, ac yn ateb yr hyn mae Llywodraeth y DU yn ceisio ei wneud.

“Unwaith yn rhagor rydym yn gweld swyddi arbenigol yn cael eu cymryd o’n gwlad. Wrth i Lywodraeth Cymru ailystyried y penderfyniad parthed cael gwared ar y diciâu, dylent felly werthfawrogi’n llwyr y gwaith sy’n cael ei gyflawni gan Labordai Cymreig. Rhaid i Lywodraeth Cymru frwydro’n chwyrn yn erbyn cau gwasanaethau hanfodol”.

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Diwrnod arall, ac eto posibilrwydd arall o gau un o’n sefydliadau. O israddio gwasanaethau’r Asiantaeth Yrru a’r Swyddfa Basport, i gau’r Llysoedd Barn, adeiladau Cyllid a Tholau EM a chau labordai milfeddygol fan hyn yn Sir Gâr, mae’n dod yn fwyfwy amlwg na fydd Llywodraeth y DU yn hapus tan eu bod wedi cael gwared o’n holl sefydliadau cyhoeddus.

Mae labordai rhanbarthol yn allweddol ar gyfer canfod clefydau megis Clwy’r traed ar genau neu’r diciâu.  Mae i weld yn hollol chwerthinllyd i gael gwared yn llwyr ar unig ddwy ganolfan ragoriaeth bwysig yng Nghymru, a’u symud tu allan i galon dir yr economi gwledig sydd yn dibynnu ar gael diagnosis cynnar er mwyn goroesi”.

Er gwaetha’r holl sôn am ddatganoli gwasanaethau, mae’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn dilyn yr un agenda â Llywodraeth Llafur gynt o ganoli pob dim. Mae cael gwared ar y swyddi hanfodol hyn yng Nghefn gwlad Cymru ond yn pwysleisio’r angen i Gymru gymryd rheolaeth lawn o’n gwasanaethau”

DIWEDD/ENDS

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.