Gwleidyddion Plaid Cymru ar flaen y gad yn amddiffyn papurau newydd lleol

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Jonathan Edwards a Rhodri Glyn Thomas ar flaen y gad wrth amddiffyn papurau newydd lleol sy’n wynebu posibilrwydd colli miloedd o bunnoedd mewn arian hysbysebu petai Llywodraeth Cymru yn cael ei ffordd ei hun.

Mae deddfwriaeth bresennol yn mynnu bod Gorchmynion Trafnidiaeth y Ffyrdd a wneir gan awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Lafur Cymru yn bwriadu newid y ddeddfwriaeth a chaniatáu i awdurdodau hepgor y gofyniad i ddefnyddio papurau newydd lleol.

Mae gwleidyddion lleol Plaid Cymru wedi galw’r newidiadau arfaethedig yn ddim ond ffordd o dorri costau a fyddai, o’i weithredu, yn andwyol i newyddiaduraeth leol gymunedol.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Ar waethaf holl rethreg y Llywodraeth Lafur, mae’r cynnig i beidio â rhoi hysbysiadau trafnidiaeth yn ein papurau newydd lleol yn debyg i’r mesurau torri costau sy’n cael eu gweithredu gan y Torïaid a’r Dem Rhyddion, heb fawr o ystyriaeth yn cael ei roi i ganlyniadau’r cynnig ofnadwy hwn.

“Mae ein papurau newydd yn hanfodol er mwyn newyddiaduraeth leol dda, ac y maent yn chwarae rhan hanfodol yn ein cymdeithas.

“Rwyf wrthi yn sefydlu Grŵp Seneddol Amlbleidiol ar y Cyfryngau yng Nghymru ac yr wyf wedi gwahodd aelodau o Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi i ymuno. Cynhelir ein cyfarfod cyntaf y mis nesaf, ac yr wyf yn siŵr y bydd y bygythiad i symud rheoliadau gorchmynion trafnidiaeth o’r papurau yn elfen amlwg o’n gwaith cychwynnol.

“Dylai Llywodraeth Cymru fod yn cynnig syniadau i gefnogi a hybu papurau newydd lleol ledled Cymru yn hytrach na defnyddio’r fwyell a phrysuro tranc y diwydiant”.

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Yn eu dogfen ymgynghori ei hun, mae Llywodraeth Cymru yn cyfaddef y buasai anwybyddu ein papurau newydd lleol yn cael effaith negyddol ar ffrydiau refeniw’r papurau.

“Rydym eisoes yn gweld mwy a mwy o awdurdodau lleol yn argraffu eu cyhoeddiadau eu hunain mewn ymdrech i osgoi’r ddeddfwriaeth bresennol. Gwaetha’r modd, mae cyhoeddiadau o’r fath hefyd yn cael eu defnyddio fel cyfrwng propaganda i’r cyngor sy’n rheoli, ac nid oes ynddynt y newyddiaduraeth safonol nac adroddiadau gwleidyddol ein papurau newydd sefydledig.

“Os yw ein papurau newydd lleol safonol am barhau, a hwythau eisoes dan bwysau ariannol trwm, allwn ni ddim eistedd yn ôl a chaniatáu i Lywodraeth Lafur Cymru weithredu eu newidiadau arfaethedig.

“Yr wythnos hon, cyflwynais Ddatganiad o Farn yn y Cynulliad Cenedlaethol yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi’r gorau i’w hymosodiad ar bapurau newydd lleol. Rwy’n gobeithio y bydd Aelodau Cynulliad eraill yn cefnogi fy natganiad ac yn anfon neges gref at Lywodraeth Cymru fod brwydr o’u blaenau.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.