Plaid Cymru yn ymosod ar ymgyrchu gwleidyddol a ariennir yn gyhoeddus y Cyngor Sir

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC wedi ymuno ag arweinwr grŵp y cyngor o’u plaid, Cyng. Peter Hughes-Griffiths, yn beth mae e’n ei alw’n ‘ymgyrchu gwleidyddol fwriadol gan staff y cyngor sydd wedi’i ariannu gan arian trethdalwyr’.

Mewn datganiad i’r wasg swyddogol gan Gyngor Sir Gâr lle ceisiodd y Bwrdd Gweithredol ymbellhau ei hun oddi ar y toriadau i wasanaethau sydd eisoes wedi ei nodi yn y wasg leol a chenedlaethol, ymosododd cynrychiolydd o’r Blaid Lafur ar grŵp cyngor Plaid Cymru am ymatal â phleidleisio ar faterion pwysig y gyllideb.

Dywedodd cynghorwyr Plaid Cymru taw nid yn unig ydyw grwpiau Llafur ac Annibynnol y cyngor yn rhyddhau datganiadau hollol anghywir parthed pleidleisiau, ond maent hefyd wedi defnyddio staff y Cyngor a ariennir gan drethdalwyr Sir Gâr i ymgyrchu’n etholiadol drostynt.

Nid hwn yw’r tro cyntaf i was sifil tîm gwasg y Cyngor Sir gael eu trwytho mewn materion gwleidyddol, bleidiol. Mewn e-bost a ddatgelwyd, daethpwyd i’r amlwg fod cyn bennaeth Swyddfa’r Wasg wedi bod yn annog aelodau o’r cyhoedd i bwyso ar Aelodau’r Cynulliad i gefnogi cais cynllunio ar hen safle Parc Strade yn Llanelli.

Dywedodd Arweinydd Grŵp Plaid Cymru’r Cyngor, Peter Hughes Griffiths:

“ Mae gweithredoedd y Cyngor Llafur-Annibynnol hwn yn anghyfansoddiadol.

“Cytunodd y Bwrdd Gweithredol i anfon eu cyllideb arfaethedig allan ar gyfer ymgynghoriad. Mae’r awdurdod yn awr wedi rhyddhau datganiad i’r wasg swyddogol yn cynnwys sylwadau cynghorydd Llafur sydd â dim byd i wneud gyda’r Bwrdd Gweithredol sydd yn amlinellu i drigolion Sir Gâr lle mae’r Bwrdd eisoes wedi penderfynu i beidio gwneud toriadau, tra ar yr un pryd ceisio ennill pwyntiau gwleidyddol bleidiol yn erbyn Plaid Cymru.

“Rwyf wedi cysylltu gyda Phrif Weithredwr yr awdurdod fel ei fod e’n gallu esbonio beth yn union sydd yn mynd ymlaen yn yr awdurdod ac i esbonio; pam bod cyhoeddiadau cyllidebol yn cael ei wneud gan gynghorwyr nad ydynt ar y bwrdd gweithredol; pam bod cyhoeddiadau yn cael eu gwneud yn ystod y cyfnod ymgynghori a pham bod yr awdurdod yn ymgyrchu’n wleidyddol ar bwrs y trethdalwyr trwy ddefnyddio staff y cyngor”.

Yn gwneud sylwadau ar y cyd, ychwanegodd  Jonathan Edwards a Rhodri Glyn Thomas:

“Mae sefydliadau democrataidd ond yn gweithio’n iawn pryd mae’r gweision sifil yn aros yn ddiduedd.  Mae rhyddhau sylwadau gwleidyddol bleidiol mewn datganiadau swyddogol y cyngor sir yn adlewyrchu heb os nag oni bai bod y Cyngor Llafur-Annibynnol wedi troi gweision sifil yr awdurdod yn wleidyddol.

“Rydym yn hyderus nad yw trethdalwyr Sir Gâr, sydd yn gweld cynydd sydd yn drech na chwyddiant mewn trethi a chostau amryw o wasanaethau’r cyngor, ddim am i’w harian nhw gael ei dalu ar y fath adroddiadau gwleidyddol rhad di-sail heb iddynt unrhyw ffeithiau.

“Mae Swyddfa’r Wasg eisoes wedi eu trwytho ym materion gwleidyddol ac wedi cael eu datgelu yn cynorthwyo sbarduno ymgyrch yn erbyn aelodau etholedig y Cynulliad.

“Dylid cynnal archwiliad llawn yn syth i ganfod pa brif swyddog(ion) wnaeth awdurdodi i’r Blaid Lafur a’r Cynghorwyr honedig Annibynnol i gynnal y fath ymgyrchu gwleidyddol ar bwrs y cyhoedd.

“Dylai Prif Weithredwr yr awdurdod sicrhau bod y prif swyddog(ion) sydd yn gyfrifol yn atebol am eu gweithredoedd.

“Mae ‘na hefyd gwestiynau difrifol parthed pa mor addas yw’r gwleidyddion etholedig sydd yn dal swydd etholedig  ac sydd yn defnyddio’u swydd i ymgrymuso gweision sifil yn wleidyddol o’u plaid. Mae’n rhaid i rywbeth ddigwydd parthed y sefyllfa hwn a byddwn yn disgwyl sancsiynau llym.

“Unwaith yn rhagor mae’n dod i’r amlwg i drigolion Sir Gâr ar yr angen am newid cyfeiriad gwleidyddol ar lefel Siriol. Mae trigolion Sir Gâr yn haeddu Cyngor Sir sydd yn gweithredu o fewn eu diddordeb hwy.”

DIWEDD

One Response to “Plaid Cymru yn ymosod ar ymgyrchu gwleidyddol a ariennir yn gyhoeddus y Cyngor Sir” [latest first]

  1. Could we also have an explanation as to who ordered the press release on the council website to be pulled after just a couple of hours?
    http://www.carmarthenplanning.blogspot.com

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.