Plaid yn galw am Gyllideb ‘Cynllun B’ wrth i’r economi grebachu eto

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi ymateb i’r ffigyrau GDP diweddaraf drwy fynnu bod rhaid i’r Canghellor newid cyfeiriad a chyhoeddi mesurau twf radical yn ei Gyllideb ar 20fed Mawrth.

Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos cwymp o 0.3% mewn GDP yn chwarter olaf 2012, gan roi cadarnhad pellach fod arbrawf llymder y Glymblaid yn methu ac arwain at alwadau i newid cyfeiriad gan sawl un, yn cynnwys prif economegydd yr IMF.

Dywedodd Mr Edwards fod y mesurau llymder presennol yn crogi adferiad economaidd ac mai’r allwedd i adferiad go iawn yw buddsoddi mewn tanadeiledd a chreu swyddi sy’n talu.

Ychwanegodd fod yn rhaid i’r Canghellor fabwysiadu cynllun amgen i’r toriadau mawr, fel yr un a gyniga Plaid Cymru, er mwyn atal y DU rhag llithro nol i ddirwasgiad ac atal degawd o dranc.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae’r ffigyrau GDP diweddaraf yn drychineb arall i’r Canghellor sy’n fyddar i unrhyw gyngor neu rybuddion oherwydd natur ideolegol ei bolisiau.

“Dylid ond ceisio taclo dyled y Llywodraeth pan fo’r economi’n tyfu a hyder yn uchel. Ar hyn o bryd, mae llymder yn crogi adferiad economaidd.

“Mae’n edrych yn fwyfwy tebydol y bydd y raddfa credyd AAA mewn perygl gan wneud poen dyled y Llywodraeth yn ddi-bwynt. Rydym nawr yn wynebu bygythiad real o ddirwasgiad triphlyg ac nid oes gan y Canghellor ddewis ond newid cyfeiriad.

“Ar ddechrau’r argyfwng, rhybuddiodd Plaid Cymru mai gwallgofrwydd oedd seilio polisi economaidd ar ofynion y marchnadoedd.

“Mae’n hanfodol ein bod yn buddsoddi mewn tanadeiledd a chanolbwyntio ar greu swyddi go iawn er mwyn adfer yr economi – dyma mae Plaid Cymru yn ei amlinellu yn ein cynllun ar gyfer Banc i Gymru er mwyn rhoi cymorth i fusnesau Cymreig, a be gyflawnwyd yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ar y Gyllideb yn ddiweddar.

“Mae Cymru’n dioddef yn fwy nag unman o ganlyniad i arbrawf llymder y Glymblaid. Yn ddiweddar, cyhoeddoedd y Bevan Foundation y bydd yr economi Gymreig yn colli £100m yn sgil toriadau lles. Bydd toriadau i fudd-daliadau’n lleihau’r galw ar economiau lleol wrth i deuluoedd cyffredin orfod gwylio’r coffrau’n hyd yn oed fwy gofalus.

“Wrth i’r Canghellor gyhoeddi ei Gyllideb fis Mawrth, bydd Plaid Cymru yn cyflwyno ein gweledigaeth economaidd amgen a fyddai’n creu twf, taclo tlodi a diweithdra, a throsglwyddo’r pwerau angenrheidiol i Gymru fedru rheoli ei heconomi ei hun.”
DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.