Plaid yn galw am wahaniad llwyr diddordebau banciau

Rhybudd y bydd lobiwyr y ddinas yn cesio gwanio neu oedi newidiadau i’r banciau

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd economaidd Plaid Cymru, wedi calw am wahaniad llwyr o ganghennau adwerthu a buddosi banciau fel nad ydynt yn rhan o’r un mudiad.

Mae adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynol dros Fancio (Adroddiad Vickers) yn cefnogi gwahanu canghennau adwerthu a buddosdi’r banciau o fewn un strwythr gyda’r adrannau wedi eu hamddiffyn, ond mae Plaid yn credu y dylir mynd ymhellach a chreu sefydliadau sy’n annibynol.

Os y cyflawnir hyn, byddai’n sicrhau diolgewch blaendaliadau cwsmeriaid mewn banciau adwerthu ar y stryd fawr gan na fyddant dan fygythiad colledion banciau buddsoddi – fel yn yr argyfwng ariannol arweiniodd at orfod achub y banciau.

Serch hyn, rhybuddiodd Mr Edwards y bydd y lobiwyr ariannol grymus, be bynnag a gyhoeddir nawr, yn parhau i geisio gorfodi’r Llywodraeth i wanio neu oedi argymhellion y Comisiwn Annibynol ar Fancio.

Dywedodd Mr Edwards:

Ers cryn amser mae polisi Plaid Cymru wedi galw am wahaniad llwyr adrannau buddsoddi ac adwerthu’r banciau. Mewn gwirionedd, rydym yn credu y dylid mynd ymhellach – ni ddylsent fod yn yr un mudiad hyd yn oed.

“Y broblem gyda’r system a gefnogwyd gan Lafur a’r Ceidwadwyr am ddegawdau yw pan fo’r banciau’n gwneud elw, mae’r bancwyr yn gwneud arian – ond pan fo’r banciau’n gwneud colled, y trethdalwr oedd yn eu hachub.

“Mewn ffordd, nid oedd yno’r hyn a elwir yn ‘berygl moesol’ – er gwaethaf maint y fargen neu pa mor wael fu’r penderfyniad, ni allai’r banciau golli.

“Rhaid i ni sicrhau nad ydi diogelwch arian pobl na gwasanaethau pob dydd, megis y gallu i fenthyg ar gyfer morgais neu gymryd arian o beiriannau, yn cael eu heffeithio gan weithrediad ariannol peryglus a chyfalafiaeth casino.

“Fy mhryder i, fodd bynnag, yw y bydd lobiwyr ariannol pwerus yn cyrraedd y Toriaid a Llafur gan geisio gwanio’r argymhellion hyn neu eu hatal rhag dod i rym.

“Efallai y byddai eu cyflwyno ymhen saith neu wyth mlynedd yn 2019 yn rhy hwyr i atal hyn rhag digwydd eto.

“Dylai pob aelod o’r Ty Cyffredin sydd â diddordebau yn y sector ariannol eu datgan pan yn trafod y materion hyn ar y llawr er mwyn sicrhau tryloywder.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.