Nifer yr aelwydydd sy’n chwilio am gymorth i dalu’r ‘Treth Ystafell Wely’ yn codi

Gwelwyd cynnydd  o 63% yn nifer y ceisiadau am gymorth mewn dim ond dau fis
 
‘Mae Sir Gaerfyrddin yn cael ei daro’n galed gan y Dreth Ystafell Wely’. Dyna oedd y neges gan yr Aelod Seneddol lleol Jonathan Edwards wrth i ffigurau a ddatgelwyd gan Plaid Cymru dangos bod Sir Gaerfyrddin wedi gweld cynnydd o 63% mewn ceisiadau am daliad tai dewisol yn y ddau fis ers i’r  polisi treth ystafell wely dod i rym.

Bedroom Tax - Evening Post
 
Mae awdurdodau lleol yn cael swm o arian bob blwyddyn i helpu’r rheini sy’n gymwys ar gyfer tai neu fudd-dal treth gyngor, ond yn cael trafferth talu eu rhent neu dreth cyngor. Mae hyn yn cael ei adnabod fel y taliad tai dewisol. Mae’r cyngor yn penderfynu pwy ddylai gael y taliadau. Pan fydd yr arian ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben, ni all mwy o  daliadau gael eu gwneud.
 
Codwyd y  ceisiadau ar gyfer y taliad yn Sir Gaerfyrddin o 327 yn 2012-13, i 534 ym mis Ebrill a Mai 2013 – cynnydd o 63 y cant mewn dim ond dau fis.
 
Derbyniodd Cyngor Abertawe mwy o geisiadau yn y ddau fis cyntaf o 2013/14 (820 o geisiadau) o’i gymharu â chyfanswm o 802 ar gyfer y cyfan o 2012/13.
 
Derbyniodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 536 ceisiadau am gymorth rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2013, o’i gymharu â chyfanswm o 561 ar gyfer y cyfan o 2012/13.
 
Mae ffigyrau a dderbyniwyd gan 21 o’r 22 o gynghorau lleol Cymru yn dangos bod mwy na 35,000 o bobl yng Nghymru wedi cael eu heffeithio gan y  dreth ystafell wely  Llywodraeth y DU. Yn Sir Gaerfyrddin mae  bron i 2,000 (1,988) o bobl wedi gweld newidiadau i’w hawl i fudd-dal tai ers i’r polisi gael ei gyflwyno.
 
Dywedodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards, a fu’n arwain y ddadl yn Nhŷ’r Cyffredin yn erbyn y dreth ystafell wely ym mis Chwefror eleni nid oedd yn gyd-ddigwyddiad bod ceisiadau am gymorth wedi saethu i fyny ers cyflwyno’r dreth ystafell wely. Disgrifiodd  y dreth ystafell wely fel ‘bolisi i’r penawdau, heb ei feddwl allan sydd wedi llywio i  ragfarnau’r rhai sy’n gwrthwynebu  unrhyw ddiogelwch cymdeithasol’.  Aeth Jonathan Edwards ymlaen i ddweud bod ei blaid ef oedd yr unig blaid wleidyddol yng Nghymru sy’n gwrthwynebu polisi.
 
Adleisiodd Rhodri Glyn Thomas AC sylwadau ei gydweithiwr Plaid Cymru, a dywedodd bydd y dreth ystafell wely yn llinell rhaniad clir rhwng Plaid Cymru a Llafur yn etholiad 2015 San Steffan.
 
Dywedodd Jonathan Edwards AS:
 
“Nid yw’n cyd-ddigwyddiad bod ceisiadau am daliad tai dewisol wedi saethu i fyny ers cyflwyno newidiadau budd-dal tai. Nid oes amheuaeth am hynny:  Mae Sir Gaerfyrddin yn cael ei daro’n galed  gan y dreth ystafell wely.
 
“Mae’n bolisi i’r penawdau, sydd heb ei feddwl allan sydd wedi llywio i rhagfarnau’r rhai sy’n gwrthwynebu unrhyw ddiogelwch cymdeithasol, ac mae wedi methu ar ei delerau ei hun. Mae cost budd-dal tai yn parhau i gynyddu, ond dim ond Plaid Cymru sydyn barod i wrthwynebu’r polisi.
 
“Mae yna ffyrdd llawer gwell i reoli biliau budd-dal tai.
 
“Ers cael ei ethol rwyf wedi galw’n gyson am ddeddfwriaeth i gapio costau rhentu. Byddai hyn yn rhoi rheolaeth uniongyrchol i leihau costau artiffisial o uchel , arbed arian ar gost  budd-dal tai ac yn bwysicaf oll, ni fyddai’n effeithio ar y bobl sydd ddim ar fai am methiannau ariannol L lywodraethau San Steffan.
 
“Mae Plaid Cymru yn gwrthod y wleidyddiaeth o galedi ac mae’n gwrthod yr ymosodiadau parhaus ar y bobl dlotaf mewn cymdeithas. Nid yw’r dreth ystafell wely yn cael ei groesawu yn Sir Gaerfyrddin a tra byddaf yn Aelod Seneddol byddaf yn parhau i’w wrthwynebu.”
 
 
Ychwanegodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas:
 
“Bydd y dreth ystafell wely yn llinell rhaniad clir rhwng Plaid Cymru a Llafur yn etholiad 2015 i  San Steffan.
 
“Drwy gydol ein hetholaeth mae pobl yn gofyn pam mae’r Blaid Lafur unwaith eto wedi addo i gadw at gynlluniau gwariant y Torïaid os byddent yn ffurfio llywodraeth ar ôl yr etholiad.  Mae arweinydd y Blaid Lafur, Edward Miliband wedi cadarnhau na fyddai’n gwrthdroi’r dreth ystafell wely os ef yw’r Prif Weinidog yn 2015.
 
“Mae rhai o drigolion mwyaf bregus y sir yn cael eu taro, ac yn cael eu taro’n galed gan y dreth ystafell wely. Plaid Cymru yw’r unig blaid wleidyddol yn Sir Gaerfyrddin sy’n barod i sefyll i fyny, yn gwrthod y polisi ac ymladd yn ei erbyn.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.