AS yn cwrdd â’r Bwrdd Iechyd i drafod pryderon Meddygfa Dyffryn Aman

Damcaniaethau ynghylch meddygfa goruwch wedi cadarnhau

Yr wythnos hon fe wnaeth Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards gyfarfod â swyddogion uwch o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i drafod pryderon ynghylch gofal iechyd sylfaenol yn Nyffrynnoedd Aman ac Abertawe uwch.

Cynigiodd Mr Edwards ei ddiolch i’r Bwrdd Iechyd am eu hagwedd agored tuag at y cyfarfod ac am ateb nifer o ymholiadau. Dywedodd Mr Edwards ei fod yn parhau i bryderu am gymhareb meddyg – cleifion a sut y caiff gwasanaethau gofal iechyd eu trosglwyddo yn yr ardal.

Dywedodd Mr Edwards i’r Bwrdd Iechyd gadarnhau pe bai Bwrdd Iechyd Hywel Dda cyfagos yn penderfynu dyfarnu cytundeb i’r un cyflenwyr i wasanaethu ardal yr hen Feddygfa Dyffryn Aman, fel y comisiynwyd yn ddiweddar gan Abertawe Bro Morgannwg i wasanaethu ardal yn estyn o Gwmllynfell i Bontardawe- byddai’r feddygfa i bob pwrpas yn feddygfa goruwch (a gomisiynwyd gan ddau Fwrdd Iechyd)

Tarddwyd yr aildrefnu brys o wasanaethau meddyg yn Nyffrynnoedd Aman ac Abertawe Uwch yn dilyn penderfyniad partneriaid hen Feddygfa’r Cwm- a oedd yn gwasanaethu Ystalyfera, Cwmtwrch, Ystradowen, Cwmllynfell a Chefnbrynbrain- i roi’r gorau i feddygaeth. Mae Meddygfa Dyffryn Aman sy’n gwasanaethu Garnant, Gwanun Cae Gurwen a Brynaman hefyd wedi colli tri Meddyg yn y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Abertawe Bro Morgannwg wedi penderfynu dyfarnu cytundeb sy’n gofalu am gleifion hen Feddygfa’r Cwm a Meddygfa unigol ym Mhontardawe yn cynnwys y ddau bartner sy’n weddill o Feddygfa Dyffryn Aman a Meddyg Pontardawe. Mae’n ddealledig bod y tri Meddyg yn gwneud cais ar gyfer ardal yr hen Feddygfa Dyffryn Aman gyda’r nod o greu un feddygfa o’r enw Aman Tawe.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Rwy’n ddiolchgar i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am gytuno i gwrdd â mi ar fyr rybudd ac am eu gonestrwydd. Fe barhaodd y cyfarfod am awr a hanner ac fe wnaeth o fy ngalluogi i gael dealltwriaeth gadarn o sut caiff fy etholwyr eu heffeithio gan y newidiadau yma.

“Mae’r sefyllfa o ran y trosglwyddiad o wasanaeth cyhoeddus yn Nyffrynnoedd Aman ac Abertawe Uwch yn hynod o gymleth. Yn hanfodol rydym yn delio â tair ardal Awdurdodau Lleol a tri Bwrdd Iechyd, ac mewn gwirionedd dim ond dau ohonynt sy’n gyfrifol am gomisiynu’r gwasanaethau. Hefyd caiff y gwasanaethau yma eu comisiynu ar sail draws ffiniau gan y ddau Fwrdd Iechyd.

“Wythnos diwethaf fe wnaeth Abertawe Bro Morgannwg dyfarnu cytundeb ar gyfer gwasanaethau yn Ystalyfera, Cwmtwrch, Ystradowen, Cwmllynfell a Chefnbrynbrain i’r feddygfa newydd ei ffurfio- Meddygfa Aman Tawe- sydd yn cynnwys fel yr wyf yn deall, y ddau bartner sydd ar ôl o Feddygfa Dyffryn Aman a meddyg unigol sydd a’i ganolfan ym Mhontardawe.

“Os fyddai’r Bwrdd Iechyd Hywel Dda cyfagos- fel sy’n ddisgwyliedig- yn penderfynu dyfarnu ardal ddiwygiedig Meddygfa Dyffryn Aman i’r un Feddygfa Aman Tawe, byddwn yn siarad am feddygfa goruwch yn gofalu am yr ardal oll- cyfanswm oddeutu 14,000 o gleifion.

“Yn naturiol mae’r cleifion yr wyf yn cynrychioli yn Sir Gâr yn pryderu am golled y meddygon a oedd arfer gwasanaethu hen Feddygfa Dyffryn Aman. Maent hefyd yn pryderu am gymhareb meddyg-claf y dyfodol. Noda fy mathemateg os fyddai Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn dyfarnu’r cytundeb newydd i Feddygfa Dyffryn Aman, byddai llai na hanner o’r meddygon a oedd arfer gwasanaethu’r ardal ond yr un cyfanswm o gleifion.

“Ar ddiwedd y dydd mae angen i’r ddau Fwrdd Iechyd a’r Meddygon a gomisiynwyd deall eu bod yn weision cyhoeddus ac yn ateb i’r bobl yn y pen draw. Bydd angen iddynt esbonio i’r cleifion sut caiff y gwasanaethau eu trosglwyddo, y nifer o Feddygon ychwanegol y byddant yn recriwtio a phryd, beth fydd y gymhareb claf-meddyg, pryd yn union y bydd y gwasanaethau meddyg ar gael ynghyd â pha mor hir bydd yn ddisgwyliedig i’r cleifion aros am apwyntiad.

“Fel aelod etholedig, mae’n ddyletswydd arnaf i ofyn y cwestiynau yma a byddaf yn parhau hyd nes caiff fy etholwyr yr atebion a’r sicrwydd y maent angen.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.