AS yn creu cyffro am y dirywiad gwenyn

Ymunodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards gydag ymgyrchwyr o Gyfeillion y Ddaear yr wythnos diwethaf i dynnu sylw at y dirywiad brawychus yn y nifer o wenyn yn y DU.

Roedd Jonathan Edwards yn un o fwy na 125 o ASau i ddangos eu cefnogaeth i wenyn dan fygythiad. Y llynedd lansiodd Cyfeillion y Ddaear ymgyrch sydd wedi cael ei gefnogi gan fwy na 80,000 o bobl ac maent wedi galw ar i’r Llywodraeth i gyflwyno Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Wenyn ar frys gyda’r nod o achub ein gwenyn.

Nid yw gwenyn yn unig yn cynhyrchu mêl, maent hefyd yn hollbwysig ar gyfer peillio cnydau a phlanhigion. Mae cwymp sydyn yn eu nifer yn ystod y blynyddoedd diweddar wedi arwain at bryderon cynyddol am yr effaith y gallai hyn ei gael ar ein hamgylchedd lleol, ffermwyr a’r economi.

Mewn astudiaeth y llynedd gwelwyd bod pe byddai gwenyn yn diflannu byddai’n costio ffermwyr Prydain o leiaf £ 1.8 biliwn y flwyddyn i beillio cnydau a llaw – a fyddai’n achosi prisiau bwyd, fel ffrwythau ffres a llysiau, i godi’n sylweddol.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Yr wyf yn pryderu am y dirywiad cyflym yn wenyn Prydain. Dydyn nhw ddim yn unig yn rhan eiconig o’n cefn gwlad; maent yn chwarae rhan hanfodol yn peillio ein cnydau a blodau hefyd. Mae’n newyddion gwych bod Cyfeillion y Ddaear yn creu cyffro am y pryfed hanfodol bwysig yma.

“I fod yn deg mae gan Llywodraeth Cymru rhai polisïau da i ddiogelu gwenyn yng Nghymru. Mae angen i Lywodraeth y DU datblygu cynllun ledled y DU yn seiliedig ar y polisi Cymreig.”

Dywedodd Andy Atkins Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfeillion y Ddaear:

“Rwyf wrth fy modd bod Jonathan Edwards AS yn dangos cefnogaeth i wenyn dan fygythiad. Maent o dan fygythiad difrifol ac angen yr holl gefnogaeth y gallant ei gael.

“Gall pobl ar hyd a lled y wlad helpu drwy greu gerddi gwenyn-gyfeillgar a chynefinoedd i alluogi gwenyn i ffynnu, ond mae’n hanfodol bod y Llywodraeth yn gwneud ei rhan drwy gyflwyno Cynllun Gweithredu Gwenyn Cenedlaethol.”

Mae Cyfeillion y Ddaear yn mynd i ofyn i David Cameron i fabwysiadu Cynllun Gweithredu Cenedlaethol:
• Sicrhau bod ein trefi a’n cefn gwlad a digon o flodau i wenyn fwydo a llefydd iddynt nythu;
• Helpu ffermwyr, garddwyr a cheidwaid parciau i leihau cemegau sy’n niweidiol i wenyn;
• I ddiogelu y 250 + o rywogaethau gwenyn, nid yn unig y rhai sy’n gwneud ein mêl.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.