Mae papurau lleol yn ‘asedau cymunedol’

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi galw am roi statws gwarchodedig fel ‘asedau cymunedol’ i bapurau newydd lleol er mwyn gwarchod eu cyfuniad hanesyddol o newyddion cymunedol ac ymchwiliad.

Dywedodd Mr Edwards drwy enwebu papurau newydd lleol gwerthfawr sydd dan fygythiad fel asedau cymunedol, ni all perchnogion gau teitlau dros nos a byddai ymgynghoriad ar ddyfodol y papur a fyddai’n galluogi perchnogion newydd i lunio bid am y papur.

Wrth holi’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, mynegodd Mr Edwards bryderon am ddirywiad y diwydiant papur newydd print, gan gynnwys papurau lleol sy’n cael eu cynrychioli gan nifer fawr o newyddiadurwyr gwych sy’n rhan annatod o’u cymunedau.

Dywedodd y byddai cymunedau Cymreig yn elwa fwyaf gan gyfuniad o gyfryngau print, darlledu ac ar-lein.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae papurau newydd Cymreig yn ran o’n treftadaeth sy’n cael ei drysori, ac yn adlewyrchu cyfuniad o newyddion lleol, safbwyntiau a sylw chwaraeon.

“Maent yn gartref i nifer o newyddiadurwyr gwych a daw rheiny’n rhan o’u cymunedau.

“Er hyn maent dan fygythiad cynyddol fel rhan i newid ehangach mewn arferion darllenwyr, ac weithiau, rheolaeth gwael.

“Creodd y Mesur Lleoliaeth ffurf o ‘asedau cymunedol’ na all eu gwerthu heb ymgynghoriad.

“Os y gellir cynnwys papurau lleol yn y diffiniad yna byddai’n cydnabod eu pwysigrwydd lleol ac atal y perchenog rhag cau’r papur dros nos a rhoi amser i berchenog newydd i gymryd yr awenau, o bosib yn cynnwys rheolaeth gam y gymuned leol.

“Gan fod y grymoedd dros hyn yn San Steffan, rwyf wedi pwyso ar yr Ysgrifennydd Gwladol i ehangu categori ‘asedau cymunedol’ i gynnwyd papurau newydd lleol a chaniatau i Lywodraeth Cymru fedru gwneud hyn i arbed unrhyw bapurau newydd yng Nghymru rhag dod dan fygythiad.

“Mae angen i Gymru gael cyfuniad o gyfryngau, yn cynnwys darlledu, ar-lein a phrint.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.