Llafur yn methu ag ymladd dros ddyfodol Labordai AHVLA

Mae Llywodraeth Cymru wedi methu â rhoi tystiolaeth i’r ymchwiliad i ddyfodol dwy o labordai Cymru

Mae’r Prif Weinidog wedi cyfaddef fod ei lywodraeth wedi methu â rhoi tystiolaeth i’r ymchwiliad i
israddio labordai, ar waethaf y bygythiad i ddau o labordai Cymru. Mae Plaid ymru yn pryderu am yr effaith a gaiff israddio’r labordai AHVLA yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth are u gallu i wneud eu gwaith i’r safon angenrheidiol, ac y manet wedi sicrhau ymchwiliad gan y Pwyllgor Materion
Cymreig i sgil-effeithiau’r penderfyniad hwn.

Pan bwysodd llefarydd Materion Gwledig Plaid Cymru, Llyr Huws Gruffydd AC ar y Prif Weinidog, cyfaddefodd fod ei lywodraeth wedi methu ag ymgynghori â’r ymchwiliad hwn.

Dywedodd Mr Gruffydd:

“Mae’r ddau labordy yn adnodd pwysig dros ben yng ngorllewin Cymru, a bydd eu hisraddio yn lleihau eu gallu, ac yn eu gwneud yn llai atebol. Mae’r penderfyniad i’w hisraddio yn mynd yn groes i’r rhan fwyaf o’r targedau allweddol a osodwyd ar gyfer yr AHVLA fel y’u datganwyd yn eu hadroddiad blynyddol diwethaf, ac y mae’n peryglu swyddi pwysig o safon. Mae’r AHVLA hefyd yn rhoi gwerth am arian, gan gyfrannu £10m i bwrs y wlad trwy’r elw a gynhyrchwyd llynedd.

“Alla’i ddim gweld felly sut y gall Llywodraeth Cymru gyfiawnhau eu penderfyniad i beidio ag ymladd yn erbyn israddio labordai Caerfyrddin ac Aberystwyth. Wn i ddim ai diogi ynteu anwybodaeth lwyr am bwysigrwydd y labordai AHVLA i Gymru wledig sydd y tu ôl i’r diffyg gweithgaredd hwn, ond mae pobl y Gymru wledig yn haeddu gwell.”

 

Ychwanegodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, sy’n aelod o’r Pwyllgor Dethol Materion Cymreig a alwodd am yr ymchwiliad:
“Y pryder mwyaf i mi a’r etholaeth wledig rwy’n ei chynrychioli yw y gall Cymru gael ei gadael fel man gwan ar gyfer diagnosis clefydau mewn da byw os gweithredir y
cynigion i israddio.

“Yn dilyn f’ymweliad â Labordy Caerfyrddin yr wythnos ddiwethaf, rwy’n credu bod achos cryf dros gadw’r gwasanaethau mewn ardaloedd amaethyddol dwys megis Caerfyrddin.

“Fel y saif y cynigion, nid yn unig y bydd Cymru yn colli ei chyfleusterau profi hanfodol, ond bydd yn arwain hefyd at golli 12 o swyddi arbenigol a gall fod â chanlyniadau trychinebus i ddiwydiannau gwledig. Mae’n hollol anhygoel felly fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi dewis peidio â chynrychioli buddiannau ffermwyr a’r economi wledig.

“Plaid Cymru yw’r unig blaid sydd yn herio Gweinidogion Llywodraeth y DG ynghylch y cynigion i israddio ein gwasanaethau labordy.

“Amaethyddiaeth yw un o’r diwydiannau mwyaf  yng Nghymru. Os na all y blaid Lafur
drafferthu i amddiffyn buddiannau’r diwydiant hwn, pa obaith sydd i’n busnesau llai?”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.