Rhaid i fuddsoddiad mewn trafnidiaeth elwa’r DU gyfan

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Trafnidiaeth Plaid Cymru yn San Steffan, wedi ymatebi gynlluniau’r Llywodraeth i ymestyn datblygiad HS2 i Fanceinion gan fynnu fod yn rhaid i fuddsoddiad mewn tanadeiledd trafnidiaeth elwa’r DU gyfan, nid dim on Lloegr.

Dywedodd Mr Edwards, sydd wedi lleisio pryderon dros y diffyg buddsoddi mewn cysylltiadau trafnidiaeth Cymreig, fod gan Gymru hawl i £1.9bn o arian ol-ddilynol Barnett fel rhan o’r prosiect HS2, ac annogodd y Llywodraeth i adolygu’r trefniadau ariannu anheg hyn ar unwaith.

Cyfeiriodd at achos lein Glasgow-Llundain a gafodd ei thrydaneiddio ym 1974 fel enghraifft o gynnydd araf Cymru ym maes trafnidiaeth, ac ychwanegodd fod Plaid Cymru o’r farn y dylai gwasanaethau yng Nghymru fod mewn perchnogaeth gyhoeddus er mwyn bodloni anghenion teithwyr a’r economi.

Dywedodd Mr Edwards:

“Dyw cyhoeddiad Llywodraeth y DU eu bod yn bwriadu ehangu’r cynlluniau HS2 tua’r gogledd yn newid dim ar y ffaith y bydd pobl Cymru’n talu pris mawr am welliannau i wasanaethau yn Lloegr. Mae’n wir fod posib y bydd y gwasanaeth i deithwyr gogledd Cymru’n gwella ychydig, ond ffolindeb llwyr yw ceisio portreadu’r cynllun hwn fel un i Brydain gyfan.

“Er mwyn i fformiwla Barnett weithredu’n gywir, rhaid i brosiectau Lloegr-yn-unig arwain at daliad ol-ddilynol i’r grant bloc Cymreig. Y tro diwethaf i mi edrych, roedd Manceinion, Leeds a Llundain yn Lloegr – golyga hyn fod cyfran Cymru o’r gwariant HS2 yn tua £1.9bn.

“Byddai’r math hwn o fuddsoddiad yn trawsnewid tanadeiledd trafnidiaeth Cymru. Byddai’r £1.9bn yn sicrhau gwelliannau mewn gwasanaethau rheilffordd ledled Cymru yn ogystal a chreu swyddi yn ein cymunedau.

“Tra bod y lein o Glasgow i Lundain wedi ei thrydaneiddio ers 1974, nid oes un filltir o reilffordd wedi’w thrydaneiddio yng Nghymru – ffaith sy’n ein gosod ar waelod y tabl Ewropeaidd gyda gwledydd megis Albania Moldova. Mae Cymru 40 mlynedd ar ei hol hi.

“Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad i drydaneiddio’r brif lein i Abertawe a lein y Cymoedd – rhywbeth yr ydym wedi ymgyrchu’n ddiflino drosto ers yr Etholiad Cyffredinol; serch hyn, roedd hi’n hen bryd clywed y cyhoeddiad hwn. Byddai HS2 yn gwneud economi de Cymru’n llai cystadleuol o gymharu a Chanolbarth a Gogledd Lloegr, ac mae’n rhaid i’r Llywodraeth ateb y cwestiwn pam fod pobl Cymru’n talu pris mawr am fuddiannau bychan iawn.

“Mae Plaid Cymru hefyd yn credu y dylai gwasanaethau Cymreig fod mewn perchnogaeth gyhoeddus er mwyn bodloni anghenion teithwr a’r economi yn well, ac er mwyn dychwelyd buddsoddiad i’r rhwydwaith rheilffordd yn hytrach nag i bocedi buddsoddwyr preifat.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.