Angen uchafswm cyflog i fynd i’r afael â thâl rheolwyr, medd Plaid

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi croesawu refferendwm y Swistir ar gyflog rheolwyr, gan honni bod angen gwneud llawer i fynd i’r afael â’r bwlch cynyddol rhwng y cyflogau isaf ac uchaf yn y DU.

Bydd pobl y Swistir yn pleidleisio ar 24ain Tachwedd ar a ddylid cyflwyno cymhareb cyflog o 1:12 fel rhan o gyfansoddiad y genedl.

Dywedodd Mr Edwards, sydd wedi galw ers amser am fwy o gyfrifoldeb o fewn y sector ariannol, bod y ffigurau diweddaraf sy’n dangos cynnydd o 14 % mewn tâl rheolwyr yn ystod y 12 mis diwethaf yn “warthus” – yn enwedig o ystyried bod miliynau o bobl yn wynebu toriadau cyflog neu ansicrwydd dros ddyfodol eu swyddi.

Ychwanegodd fod Plaid Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i gyflog byw, uchafswm cyflog , a phenodi gweithwyr cwmni i bwyllgorau sy’n penderfynu cyflogau rheolwyr i sicrhau mwy o dryloywder a chydraddoldeb.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae’r diwylliant o anghyfrifoldeb sy’n dominyddu’r Ddinas yn gwbl anfoesol ac mae’n rhaid iddo ddod i stop.

“Mae cynnydd o 14% ym mhecynau cyflog cyfarwyddwyr y FTSE 100 – cynnydd sy’n dod â’u cyflog cyfartalog i £ 3.3m – yn amhosib ei gyfiawnhau mewn cyfnod pan fo miloedd o gartrefi yn ei chael hi’n anodd i dalu costau hanfodion pob dydd megis bwyd a thanwydd.

“Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno amrywiaeth o gynigion a fyddai’n mynd i’r afael â’r bwlch cydraddoldeb cynyddol sy’n bodoli yn y DU. Rydym yn gwbl ymrwymedig i gyflog byw fyddai’n codi safonau byw, yn ogystal â pholisi uchafswm cyflog i fynd i’r afael â’r bwlch rhwng y cyfoethog a’r tlawd.

“Rydym hefyd am weld gweithwyr yn cael eu penodi i bwyllgorau sy’n penderfynu ar becynnau cyflog prif weithredwyr. Byddai hyn yn cynyddu tryloywder ac yn gam yn y cyfeiriad cywir tuag at sicrhau fod busnes yn gweithio er budd yr economi, nid yr elit ariannol.

“Wrth i ni nesáu at Gyllideb yr Hydref, mae’n hanfodol fod y Canghellor yn newid cyfeiriad a chymryd camau cadarn i fynd i’r afael â’r gostyngiad sydyn mewn safonau byw sydd wedi digwydd ers iddo fod wrth lyw y Trysorlys.

” Wrth i nifer o bobl orfod dewis rhwng gwresogi eu cartrefi neu fwyta y gaeaf hwn, credai Plaid Cymru fod pobl Cymru’n haeddu gwell na dioddef oherwydd Llywodraeth Llundain sydd â mwy o ddiddorded mewn gwasanaethu bancwyr barus y Ddinas nag unigolion mwyaf bregus cymdeithas.” 

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.