Ystadau anghyflawn yn broblem ar draws y Sir

Jonathan Edwards yn galw am adolygiad o’r broses cynllunio.

Jonathan Edwards MP with County Councillor Alun Davies in Penybanc

Jonathan Edwards MP with County Councillor Alun Davies in Penybanc

Buodd yr aelod Seneddol lleol, Jonathan Edwards, yn ymweld â nifer o stadau tai a adeiladwyd yn ddiweddar a siarad â thrigolion sy’n byw heb rai o’r gwasanaethau cyngor mwyaf sylfaenol.

Ym mis Mehefin eleni, cynhaliwyd Jonathan Edwards cymorthfeydd mewn ystadau tai sydd heb gael  cael eu ffyrdd ei fabwysiadi gan yr awdurdod lleol. Mae llawer o’r ystadau hyn heb unrhyw oleuadau stryd, palmentydd a ffyrdd gorffenedig â dim ond un cwrs sylfaen o darmac sy’n golygu nad ydynt wedi cael arwyneb tarmac.

O ganlyniad i ffyrdd heb eu mabwysiadu, mae’r ffyrdd a’r llwybrau cerdded yn beryglus i gerdded ar , a’r bobl yn cael eu hamddifadu o’r mwyaf sylfaenol o wasanaethau’r cyngor megis casglu sbwriel.

Ar ôl casglu cronfa ddata o stadau tai anghyflawn, cymerodd Jonathan Edwards ei bryder i Lywodraeth Cymru. Yn ei ymateb, amlinellodd y Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Dai ac Adfywio’r ystod o bwerau sydd ar gael i’r awdurdod cynllunio lleol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin. Yn dilyn ei ohebiaeth gyda’r cyngor Sir dywed Jonathan Edwards bod angen adolygiad llawn o sut mae ceisiadau o’r fath yn cael eu cymeradwyo er mwyn  atal datblygiadau tai anghyflawn rhag digwydd .

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae’n ddealladwy na fydd y cyngor lleol yn talu i ddod a’r ffyrdd a phalmentydd lan at y cyflwr angenrheidiol ar y stadau tai hyn. Dylai gwaith hwn wedi cael ei wneud gan y datblygwr yn y lle cyntaf.

“Dylai cytundeb mabwysiadu a/neu gynllun bond fod yn eu lle ar gyfer pob datblygiad unigol. Nid wyf yn credu ei bod yn iawn fod datblygwyr yn cael caniatâd cynllunio heb warant haearnaidd bydd y datblygiad yn cael ei gwblhau .

“O ganlyniad i’r hyn mae ystadau anghyflawn gyda’r ffyrdd a’r palmentydd yn anwastad, gwaith haearn yn rhy uchel, tyllau yn bodoli lle y dylai goleuadau stryd gael eu gosod ac mae pobl yn gorfod  cario ei sbwriel i ben y stryd oherwydd na fydd y lorïau sbwriel yn gallu gyrru ar y ffordd.

“Mae trigolion yn yr ystadau tai hyn wedi talu symiau sylweddol o arian ar gyfer eu heiddo ond nid ydynt yn ei fwynhau’r cysuron cartref fwyaf sylfaenol.  Mae rhai sydd â phlant yn aml yn poeni am ddiogelwch eu plant yn chwarae ar eu stryd eu hunain .

“Rwy’n credu bod angen adolygiad llawn o sut y mae datblygiadau o’r fath yn cael caniatâd cynllunio heb sicrwydd y byddant yn cael eu cwblhau. Mae angen ymateb cynhwysfawr ynghylch sut y gall yr ystadau presennol cael ei orffen – dyw taflu’r baich ddim yn ddigon da”.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.