Rhybudd Plaid fod tlodi tanwydd ar gynnydd wrth i Nwy Prydain godi prisiau

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi beirniadu Nwy Prydain yn hallt am eu bwriad i godi prisiau trydan a nwy i’r lefel uchaf erioed, gan honni y bydd y nifer o bobl sy’n byw mewn tlodi tanwydd yn cynyddu’n aruthrol wrth i’r gaeaf agosau.
Mae disgwyl i Nwy Prydain godi eu prisiau ynni i “ffigyrau sengl uchel” – naid a fydd yn gweld nifer o bobl yn talu £100 yn fwy tuag at eu biliau ynni, er gwaethaf y ffaith i’r cwmni adrodd elw o 23 y cant yn fwy na’r llynedd gan gwsmeriaid preswyl y DU.

Dywedodd Mr Edwards sydd wedi ymgyrchu’n helaeth dros y mater, fod y llywodraeth a busnesau mawr bellach yn ymosod ar y bobl mwyaf bregus yn ein cymdeithas ac y gallwn ddisgwyl gweld cynydd serth yn y nifer o farwolaethau o achos hypothermia ymysg yr henod.

Ychwanegodd fod disgwyl i’r cynydd prisiau, ynghyd a chynllun y Glymblaid i dorri’r Gyllideb Les – yn enwedig y Lwfans Tanwydd Gaeaf o £300 i £200 – yn atgyfnerthu safbwynt Plaid Cymru y dylai Cymru reoli ei hadnoddau ei hun er mwyn medru taclo tlodi tanwydd.

Dywedodd Mr Edwards:

“Rydym yn byw mewn gwlad ddatblygedig ond eto ni all pobl fforddio i wresogi eu cartrefi. Ni ddylai unrhyw un mewn cenedl â chyfoeth o adnoddau ynni fel Cymru ddioddef tlodi tanwydd ond eto rydym yn gweld banciau bwyd yn agor ledled y wlad wrth i eitemau hanfodol bywyd bod dydd droi’n ddewisiadau bob dydd i lawer.

“Gyda llywodraeth yn San Steffan sydd ag obsesiwn â thorri gwariant cyhoeddus, a phrisiau bwyd a thanwydd yn cynyddu, mae’n rhaid i’r bobl mwyaf bregus ddewis rhwng gwresgoi eu cartrefi a bwydo eu hunain a’i plant.

“Bydd yr henoed hefyd yn dioddef yn sgil y prisiau hyn gyda’r nifer o farwolaethau gaeaf disgwyliedig eleni dros 3,000. Wrth i bensiynwyr gael trafferth cynhesu eu tai, mai rheolwyr Nwy Prydain yn mwynhau pecynau cyflog yn y miliynau.

“Mae’r gwendidau yn y farchnad gystadleuol yn dod yn fwyfwy amlwg, ac mae effaith obsesiwn busnesau mawr gyda rhoi elw o flaen pobl yn drychinebus. Mae’n anhygoel fod Nwy Prydain wedi cyhoeddi’r cynydd prisiau hyn ar yr un diwrnod mae’r IEA yn rhagweld cwymp ym mhrisiau rhyngwladol olew.

“Mae ffigyrau diweddaraf Llywodraeth y Cynulliad yn dangos fod 25% o gartrefi Cymreig yn dioddef tlodi tanwydd – mae’n ffigwr syfrdanol. Mae Plaid Cymru wedi mynnu’n gyson y dylai Cymru reoli ei hadnoddau naturiol ei hun ac ystyriwn bwer dros bolisi ynni yn elfen sylfaenol o’n huchelgais i roi terfyn ar dlodi tanwydd.

“Hefyd, hoffwn weld y rhai sy’n dioddef tlodi tanwydd yn cael eu tynnu o’r farchnad a’i rhoi ar dariff cymdeithasol fel y bydd y bobl sydd angen cymorth fwy na neb yn cael eu diogelu yn ystod amseroedd anodd.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.