Rhaid i’r ffrae dros ariannu’r rheilffyrdd ddod i ben er mwyn symud Cymru ymlaen

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi ymateb i’r diweddaraf yn y ffrae rhwng llywodraethau Cymru a San Steffan dros ariannu trydaneiddio’r rheilffyrdd drwy ddweud fod ymddygiad y ddau lywodraeth wedi arwain at fargen wael i Gymru.

Dywedodd Mr Edwards sydd wedi ymgyrchu’n helaeth dros gyfran deg i Gymru o wariant ar y prosiect HS2 fod Llywodraeth Lafur Cymru yn rhy wan i sefyll cornel Cymru ac eu bod yn euog o fethu sicrhau cytundeb swyddogol ysgrifenedig i warantu mai’r Trysorlys fyddai’n talu am drydaneiddio rheilfyrdd y Cymoedd.

Ychwanegodd fod y dryswch a’r diffyg trefn yn gadael Cymru ar ei cholled o filiynau o bunnoedd a all drawsnewid ein hisadeiledd trafnidiaeth, cysylltu cymunedau, a chreu rhwydwaith rheilffordd cyfoes a digonol.

Dywedodd Mr Edwards:

“Yn hanesyddol, dim ond cyfran fechan o’n canran poblogaeth mae Cymru wedi dderbyn mewn gwariant isadeiledd trafnidiaeth sy’n egluro pam fod ein ffyrdd a’n rheilffyrdd mor wael.

“Ni yw’r unig wlad drwy Ewrop gyfan sydd heb hyd yn oed un filltir o drac wedi’w drydaneiddio, ag eithrio Albania. Dyna pam fod trydaneiddio ein rhwydwaith bresennol mor bwysig.

“Mae llywodraethau Cymru a San Steffan wedi hawlio’r clod am weithredu i drydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd ond heb gytuno pwy fyddai’n talu am y prosiect. Mae geiriau gwag y ddau gorff yn rhoi’r prosiect – a’r buddiannau economaidd i ddilyn – mewn perygl.

“Unwaith eto mae San Steffan yn trin Cymru gyda sarhad ac yn anffodus mae ein llywodraeth Lafur yn rhy wan i amddiffyn buddiannau Cymru. Mae Llafur hefyd yn euog o anallu llwyr gan eu bod wedi seilio eu safbwynt ar gyfweliad teledu gyda’r Prif Weinidog Cameron yn hytrach na manylion gohebiaeth rhwng y ddwy weinyddiaeth.

“Y gwirionedd yw, pe bai Llafur yn cefnogi ymgyrch Plaid Cymru dros gyfran deg o nawdd HS2 i Gymru – ffigwr mor uchel a £4bn yn ol rhai amcangyfrifon – ni fyddai’r ffrae hon wedi digwydd.

“Yn hytrach nag ymuno â’r cecru rhwng San Steffan a Chaerdydd, mae Plaid Cymru’n canolbwyntio ar sicrhau nawdd teg a chynaliadwy i reilffyrdd Cymru er mwyn trawsnewid ein hisadeiledd trafnidiaeth a chreu rhwydwaith gyfoes a digonol.

“Mae parhau i seilio polisi rheilffyrdd ar sail taro bargen o un prosiect i’r llall yn ddull trychinebus, fel mae’r ffrae hon wedi amlygu. Nid dyma’r ffordd y ffurfir policy rheilffyrdd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ble fo isadeiledd trafnidiaeth wedi ei ddatganoli a ble fo lefelau llawer gwell o fuddsoddiad mewn rheilffyrdd.

“Os yw pobl Cymru am gael gwell gwasanaethau, teithiau cyflymach a chymunedau wedi eu cysylltu mewn modd mwy effeithiol, yna byddant yn cefnogi ymdrechion Plaid Cymru i sicrhau nawdd teg i’n cenedl. Mae’r ffrae hon wedi dangos na ellir ymddiried yn Llafur na’r Toriaid i weithredu er budd cenedlaethol Cymru.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.