‘Byddai gwasanaethau’r DVLA yn galluogi i rwydwaith y Swyddfeydd Post i oroesi’ meddai AS lleol

Mae AS Sir Gâr Jonathan Edwards wedi cefnogi ymgyrch yr wythnos hon yn galw ar Lywodraeth y DG i sicrhau ei fod dal yn bosib cael trwyddedau gyrru, disgiau treth cerbyd a gwasanaethau eraill a ddarperir gan y DVLA yn swyddfa’r post.

Mae Post Office Ltd, yn bidio ar hyn o bryd am gytundeb 10 mlynedd gyda’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). Amcangyfrifwyd bod y cytundeb hwn werth oddeutu £60 miliwn y flwyddyn o incwm i Swyddfa’r Post. Mae’r ymgyrch, sydd wedi’i harwain gan Ffederasiwn Cenedlaethol yr Is-bostfeistri, yn rhan o ymdrech i weld swyddfeydd post yn fan cyntaf naturiol i wasanaethau’r llywodraeth, yn cynnig ystod eang o wasanaethau llywodraeth ganolog a lleol i gwsmeriaid.

Mae cefnogaeth Mr Edwards’ i’r ymgyrch yn dilyn adroddiad gan Bwyllgor Busnes, Arloesi a Sgiliau Tŷ’r Cyffredin sy’n beirniadu diffyg hyblygrwydd cynigion Llywodraeth y DG ar gyfer dyfodol swyddfeydd post Mae’r adroddiad hefyd yn beirniadu’r diffyg rhaglen ar gyfer darparu gwasanaethau llywodraeth. Dywed yr adroddiad:

“Mae llywodraeth ganolog a lleol ill dau o hyd yn datgan eu cefnogaeth ar gyfer darparu gwasanaethau’r llywodraeth trwy Swyddfeydd Post, ond eto mae sicrhau bod gwasanaethau llywodraeth ychwanegol – gyda’r refeniw fydd yn dod yn sgil hynny yn dod i’r Swyddfeydd Post eto i’w wireddu.”

Mae’r adroddiad hefyd yn rhybuddio y gallai diwygiadau adael un o bob pum swyddfa bost yn ‘anghynaladwy neu anaddas.’

Dywedodd yr AS Plaid Cymru y byddai cadw gwasanaethau DVLA yn y swyddfeydd post yn galluogi’r rhwydwaith i oroesi.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae Swyddfeydd post yn darparu ystod eang o wasanaethau post, ariannol, llywodraethol a gwasanaethau eraill i unigolion a busnesau bach. Mae’u presenoldeb yn hwb i strydoedd mawr a siopau lleol eraill.

“Mewn nifer o ardaloedd gwledig, mae swyddfa’r post yn ganolbwynt i’r gymuned. Mewn rhai pentrefi mae sicrhau bodolaeth y gwasanaethau mwyaf sylfaenol sydd gan y swyddfa bost i’w gynnig wedi arwain at enghreifftiau gwych o ysbryd cymunedol wrth i drigolion weithio gyda’i gilydd a sefydlu eu siop gymunedol neu gaffi eu hunain.

“Os yw rhwydwaith y swyddfeydd post i oroesi, mae parhad gwasanaethau’r DVLA a’r incwm maent yn ei gynhyrchu yn hanfodol.

“Am rhy hir mae llywodraethau olynol y DG wedi cael getawe gyda thynnu gwasanaethau hanfodol o’n swyddfeydd post lleol gan adael nifer ohonynt yn ansefydlog a heb ddewis ond i gau.

“Rwy’n falch i gefnogi’r bid i sicrhau bod cytundeb y DVLA yn parhau gyda Swyddfa’r Post”.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.