Defnydd Neuadd y Sir o arian y trethdalwyr ar gyfer achosion difenwi yn dod o dan chwyddwydr Seneddol

Mae’r aelod Seneddol Jonathan Edwards yn galw am fwy o eglurder gan y Llywodraeth ynghylch y defnydd o arian cyhoeddus ar gyfer swyddogion cyhoeddus sydd yn cychwyn achosion difenwi.

Mae’n cyflwyno Cynnig Cynnar yn y Dydd (EDM 1284) yn y Senedd, am yr achos diweddar, James v Thompson, lle’r oedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi talu costau cyfreithiol y Brif Weithredwr wrth iddo ddwyn achos enllib yn erbyn un o drigolion y sir.

Dywedodd Mr Edwards – AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr – er ei bod yn iawn ac yn briodol i swyddogion cyhoeddus gael eu diogelu i amddiffyn achosion difenwi ar gyfer materion sy’n gysylltiedig â gwaith, ei ddiddordeb yn yr achos oedd y cynsail pryderus a osodwyd ar gyfer awdurdodau lleol i allai fygu beirniadaeth gyda’r bygythiad o gamau cyfreithiol a ariennir gan y trethdalwyr .

Mae’r achos Thompson v James, a gafodd ei glywed yn yr Uchel Lys yn gynharach eleni, wedi taflu sylw at aneffeithiolrwydd y canllawiau a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy’n gwahardd y defnydd o ddigolledu aelodau a swyddogion y cyngor ar gyfer dwyn achosion difenwi .

Mae Mr Edwards hefyd wedi codi’r mater gydag Ysgrifennydd Gwladol dros Lywodraeth Leol, Eric Pickles, a nododd ei hun dylai digolledu fod yn ‘darian ac nid chleddyf’.

Wrth siarad ar ôl gyflwyno ei Cynnig Cynnar yn y Dydd, dywedodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards:

“Dydw i erioed wedi gwneud sylwadau ar deilyngdod yr achos llys y mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn digolledu ei Brif Weithredwr i ddwyn achos enllib yn erbyn un o fy etholwyr. Mae fy niddordeb yn yr achos bob amser wedi bod yn y defnydd o arian trethdalwyr i ddigolledu swyddogion.

“Er ei bod yn iawn ac yn briodol i swyddogion cyhoeddus gael eu diogelu i amddiffyn achosion difenwi ar gyfer materion sy’n gysylltiedig â gwaith, nid wyf yn credu ei bod yn iawn y dylai awdurdod ariannu gychwyn achos enllib. Mae hyn yn gosod cynsail anffodus i awdurdodau lleol ac o bosibl mygu beirniadaeth gyda’r bygythiad o gamau cyfreithiol a ariennir gan y trethdalwyr .

“Rwyf wedi cyflwyno’r cynnig hwn gan fy mod yn credu bod yr achos diweddar wedi taflu sylw ar yr aneffeithiolrwydd canllawiau llywodraeth Cymru a Lywodraeth y DU – dyw’r naill na’r llall yn caniatáu digolledu ar gyfer dwyn camau difenwad.

“Rwy’n gobeithio y bydd Aelodau Seneddol yn cefnogi fy EDM ac yn tynnu sylw lywodraethau ddau ben yr M4 bod y canllawiau presennol yn amlwg ddim yn gweithio”.

DIWEDD

One Response to “Defnydd Neuadd y Sir o arian y trethdalwyr ar gyfer achosion difenwi yn dod o dan chwyddwydr Seneddol” [latest first]

  1. I live in South Tyneside. In 2009 our labour controlled council began a legal action to unmask the identity of a blogger. The action for defammation was taken on hehalf of the Council Leader, two other councillors, and a senior council officer. The action was kept secret and as far as we can establish was not reported to any council committees.The contents of the blog related, for the most part to these people’s private lives. Nevertheless the bill so far is in excess of £200000 pounds and is still rising. I have written to the department for local government with no outcome. At present we have the external auditor and the police investigating, both of whom, initially at least seem very resistent to take any action.I am now of the opinion that in spite of all the checks and balances that exist the unscrupulous in those organisations can do just as they like.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.