Fe dorodd Arweinydd y Cyngor y Côd Ymddygiad

Cafodd ein Aelodau Seneddol a Chynulliad eu cwyn wedi cyfiawnhau

Mae Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus dros Gymru o’r farn bod Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin – y Cynghorydd Kevin Madge wedi tramgwyddo’r Côd Ymddygiad i Gynghorwyr.

Yn ei farn ef defnyddiodd y Cynghorydd Madge neu achosodd i eraill ddefnyddio, adnoddau’r awdudrdod at ddibenion gwleidyddol.

Yn ôl yr Ombwdsman roedd cynnwys datganiad y Cynghorydd Madge ar Fedi 14eg yn anghywir ac yn gam arweiniol. Ac o’r herwydd mae.r Cynghorydd ar dir peryglus.

Ni ddylid fod wedi defnyddio adnoddau’r Cyngor at y defnydd yma. Tra nad oedd yn argymell unrhyw gamau pellach.

Fe soniodd y datganiad i’r wasg am y cais cynllunio i ddatblygu archfarchnadoedd Sainsbury’s yn Llandeilo a Cross Hands. Cyhyddodd y Cynghorydd Madge gwleidyddion Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas a Jonathan Edwards o “ymgais fwriadol i chwalu ‘r datblygiad o feddygfa, canolfan iechyd a chartref ofal yng Nghros Hands a gwelliannau i Ysgol Uwchradd Maes yr Yrfa. Nid oedd hyn yn wir.

Wedi gwneud arolwg ffurfiol i’r gwyn yn erbyn Arweinydd Llafur y Cyngor fe ddywedodd yr Ombwdsmas heddiw ‘n anghywir ac ni ddylid fod wedi defnyddio adnoddau’r sir i gam arwain fel hyn.

Dywedodd llefarydd ar rhan Mr Thomas AC a Mr Edwards AS bod ill dau yn croesawi penderfyniad yr Ombwdsman ar yr hyn honnodd y Cynghorydd Madge a’i gam ddefnyddio o adnoddau cyhoeddus i greu ymosodiad gwleidyddol , ac y dylid gyhoeddi ymddiheuriad cyhoeddus llawn a didwyll yn ddi-oed.

“Does neb yn Metro i’r ffau gwleidyddol heb ddisgwl peth ymosodiad gan eich gwrthwynebwyr . Yn arbennig pan mai Llafur yw’r gwrthwynebiad hynny. Fodd bynnag hanfod unrhyw sustem wleidyddol yw gonestrwydd gwleidyddol, yn arbennig oddi wrth arweinydd corff cyhoeddus.”

“Felly mae Mr Thomas a Mr Edwards yn croesawi safbwynt yr Ombwdsman a credu ei fod yn cyfiawnhau’r gwyn a wnaed ganddynt o’u difrïo, gan Arweinydd Llafur Cyngor Sir Gaerfyrddin.”

“Dylai’r Cynghorydd Madge ystyried yn ddwys a yw ‘r rhai sydd yn rhoi cyngor iddo yn ddewis call. Yn y cyfamser fe ddylai wneud ymddiheuriad llawn i’r cyhoedd am yr anfri a’r cam ddefnyddio o adnoddau cyhoeddus. “

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.