Cyngor yn methu Siaradwyr Cymraeg, meddai Plaid Cymru

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas a’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards wedi beirniadu diffyg llwyr Cyngor Sir Gâr i ddarparu gwybodaeth yn y  Gymraeg ar wefan dwristiaeth y cyngor. Discover Carmarthenshire (www.discovercarmarthenshire.com

Mae’r wefan Discover Carmarthenshire yn cael ei chynhyrchu gan uned Dwristiaeth a Marchnata’r Cyngor Sir ac mae’n cael ei nodi megis ‘gwefan swyddogol gwybodaeth i dwristiaid Cyngor Sir Gâr’ Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi condemnio diystyriaeth  lwyr yr awdurdod lleol dros yr iaith Gymraeg. Maent hefyd yn cwestiynu pam fod arian trethdalwyr wedi cael ei ddefnyddio i ddatblygu gwefan uniaith Saesneg, datblygiad sydd yn mynd yn gwbl groes i Gynllun Iaith newydd mabwysiedig yr awdurdod.

Mewn cyd-ddatganiad, dywedodd gwleidyddion Plaid Cymru:

Mae’r wefan Discover Carmarthenshire yn fenter gwych i hyrwyddo’r amryw drysorau o fewn ein gwlad. Serch hynny, rydym yn siomedig iawn bod y Cyngor Sir wedi anwybyddu’r iaith Gymraeg yn llwyr.

Mae’r ffaith eu bod wedi diystyru’r iaith Gymraeg yn llwyr yn taflu dwr oer dros eu Cynllun Iaith diweddar lle hawliodd y Cyngor Sir y byddant yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal, yn enwedig yn nhermau hysbysebu, cyhoeddusrwydd a thwristiaeth.

Mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn ased i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Mae twristiaid yn aml yn bobl sydd yn chwilio am brofiadau newydd, mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig felly yn rhywbeth unigryw sydd gennym a all ddenu twristiaid. Mae i weld yn rhyfedd nad yw’r wefan sydd wedi ei chreu i farchnata Sir Gâr felly yn gwneud y defnydd mwyaf o un o’n prif asedau.

Mae’r Cyngor yn methu Siaradwyr Cymraeg. Sawl person ychwanegol all gael eu denu i ddarganfod Sir Gâr pe byddai’r wybodaeth ar gael yn eu mamiaith hwy?  Nid yw un dolen i wefan allanol sydd ond â ychydig o gynnwys Cymraeg yn ddigonol.

“Rhaid i’r Cyngor Sir esbonio pwy wnaeth awdurdodi i’r wefan gael ei chyhoeddi’n uniaith Saesneg, a sicrhau nad yw’r fath diystyriaeth lwyr i’r iaith byth yn cael ei chymeradwyo eto”

 

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.