Prif Weithredwr yn cael £ 20,000 ymlaen llaw

Gweithwyr ar gyflogau isel yn parhau i gael ei wrthod Cyflog Byw

Datgelodd Plaid Cymru bod Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin wedi derbyn £20,000 ymlaen llaw llynedd.
Mae rhai Brif Weithredwyr awdurdodau lleol yn cael eu talu ffioedd ychwanegol a threuliau ar gyfer gweithgareddau yr ymgymerwyd fel Swyddogion Canlyniadau ar gyfer etholiadau. Ar gyfer etholiadau lleol (Cyngor Sir a Chynghorau Cymuned) mae’r ffioedd yn cael eu talu i’r Swyddog Canlyniadau gan y cynghorau perthnasol. Mae nifer o wardiau etholiadol a ymleddir yn penderfynu swm y ffioedd a delir.

Mae Jonathan Edwards A .S. a Rhodri Glyn Thomas A.C. wedi darganfod bod y Prif Weithredwr sydd yn ennill £190,000 y flwyddyn wedi cael taliad ychwanegol o £20,000 ar gyfer gweithgareddau etholiad o leiaf 5 wythnos cyn yr etholiad mewn blwyddyn ariannol wahanol a chyn i’r nifer o ymgeiswyr bod yn hysbys hyd yn oed.

Plaid Cymru yw’r blaid wleidyddol fwyaf ar y Cyngor Sir gyda 28 o gynghorwyr. Mae’r awdurdod wedi cael ei arwain gan glymblaid Llafur ac Annibynnol ers 2004. Mae Plaid Cymru wedi arwain yr ymgyrch i’r awdurdod i gyflwyno Cyflog Byw ar gyfer ei gweithwyr.
Mewn gohebiaeth gan y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Adnoddau maent yn nodi bod y taliad wedi ei wneud cyn yr etholiad oherwydd bod “arian ar gael”.

Dywedodd Mr Edwards y byddai’r ateb yma yn golygu bod preswylwyr y Sir yn gofyn nifer o gwestiynau am flaenoriaethau’r Cyngor, yn enwedig sut oedd “arian ar gael” ar gael tra bod gwasanaethau yn wynebu toriadau.

Dywedodd Mr Rhodri Glyn Thomas bod y penderfyniad yn debyg i sgandal yn y Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (AWEMA) lle’r oedd y Prif Weithredwr wedi dyfarnu ei hun arian ymlaen llaw. Roedd Mr Thomas hefyd yn mynegi pryder bod yr un bobl a gymeradwyodd yr arian parod ymlaen llaw yn parhau i eistedd ar Fwrdd Gweithredol y Cyngor.

Dywedodd yr A.S. dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards

“Rwy’n siŵr y bydd trigolion Sir Gaerfyrddin yn gofyn cwestiynau difrifol ynglŷn â sut y mae arian ar gael i dalu’r Prif Weithredwr sydd yn ennill £190,000 arian ymlaen llaw o £ 20,000 ar adeg pan bo gwasanaethau yn gwynebu torriadau, ac yn parhau i wneud.

“Bydd mwy o gwestiynau anochel yn dilyn ar sut mae’r swm o £20,000 wedi ei gyfrifo cyn yr etholiad a chyn gwybod faint o wardiau cyngor oedd yn mynd i gael ei ymladd.

“Mae’r Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor wedi cymeradwyo’r arian ymlaen llaw yn parhau i arwain yr awdurdod lleol ar ei Fwrdd Gweithredol. Mae hyn yr un arweinyddiaeth sy’n parhau i wadu talu Cyflog Byw.

“Bydd y datguddiad yma yn slap yn wyneb i’r rhai sy’n gweithio’n galed ar gyflog isel gwe ac mae’n siarad cyfrolau am flaenoriaethau Cyngor Sir Caerfyrddin.”
Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas, AC dros Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr :

“Bydd trigolion y sir oll yn synnu i ddysgu bod y Prif Weithredwr sydd yn ennill £190,000 y flwyddyn wedi cael taliad ychwanegol o £ 20,000 cyn cau’r enwebiadau, heb sôn cyn yr etholiad ei hun.

“Mae’r holl fusnes yn ymddangos yn hynod o debyg i’r sgandal yn AWEMA lle’r oedd Prif Weithredwr wedi dyfarnu £ 9,000 ymlaen llaw iddo hun ar dreuliau honnodd byddai wedi ei ennill yn ddiweddarach.

“Yr unig wahaniaeth y gallaf weld rhwng yr achos hwn ac achos AWEMA yw bod y cyngor Bwrdd Gweithredol – yr Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd yn parhau i rhedeg y cyngor heddiw. Rydym bellach wedi ysgrifennu at Arweinydd y Cyngor yn gofyn am gyfiawnhad llawn o’r penderfyniad.

“Pan for cymaint o bobl yn dibynnu ar ddiwrnod benthyciadau i’w cadw at ddiwedd y mis, i ddeall bod swyddog ar gyflog mor uchel yn derbyn £20,000 ymlaen llaw yn bilsen chwerw i’w lyncu wrth geisio gadw dau ben llinyn ynghyd.

“Mae angen i edrych yn ehangach ar Brif Weithredwyr sy’n derbyn y fath symiau sylweddol o arian ar gyfer gweithgareddau etholiad ar
ben eu cyflog enfawr eisoes wrth ystyried bod llawer o’r gwaith yn cael mewn gwirionedd yn ystod oriau gwaith arferol.

“Rwy’n credu y dylai rôl y Swyddog Canlyniadau yn cael ei hymgorffori yn y dyletswyddau presennol Prif Weithredwr a ffurfio rhan o’u disgrifiad swydd i roi terfyn ar y ffioedd hyn am etholiadau sy’n digwydd bron bob blwyddyn.

“Fel canlyniad, byddaf yn cyflwyno gwelliannau i’r Mesur Democratiaeth Llywodraeth Leol sydd ar hyn o bryd o dan ystyriaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol.”
DIWEDD

3 Responses to “Prif Weithredwr yn cael £ 20,000 ymlaen llaw” [latest first]

  1. mae hwn yn seyfyllfa warthus sy’n dangos bod ein cyngor sir allan o reolaeth llwyr ac yn cael ei rhedeg gan bobl hollo anghyfrifol sydd wedi colli pob crebwyll, ac yn dangos dirmyg llwyr tuag at ei staff a’r trethdalwyr

  2. I am so glad you are working on this. Diolch yn fawr.

    PS. off topic, can I just add my name to the number of your constituants who is Pro Equal Marriage. I know that antis are being active. I think everyone should be able to get married without discrimination. Diolch yn fawr iawn.

  3. Many thanks Ingrid. We will be supporting moves towards equal marriage.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.