Ni fydd Cyllideb y Canghellor yn gwneud fawr ddim i hybu economi Cymru

Diffyg atebion y trysorlys yn dangos pam fod trosglwyddo pwerau yn flaenoriaeth

Cyfweliad Sain: Jonathan Edwards yn siarad ar Good Evening Wales mewn ymateb i’r Cyllideb:Jonathan Budget Response

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi ymateb i Gyllideb y Canghellor trwy ddweud na ddaw â llawer o fudd i economi Cymru a’i bod yn arwydd clir fod polisïau’r Trysorlys yn gadael Cymru i lawr.

Dywedodd Mr Edwards fod methiant y Canghellor i drosglwyddo pwerau hanfodol i greu swyddi o San Steffan i Gymru yn golygu na fydd ei Gyllideb yn gallu hybu galw yn economi Cymru a byd dyn atal buddsoddi hanfodol mewn prosiectau seilwaith mawr.

Wrth siarad wedi’r Gyllideb, dywedodd Mr Edwards:

“Cyllideb ddiddrwg-didda oedd hon gan Ganghellor yn ceisio argyhoeddi ei hun fod ei bolisïau yn gweithio, er i SCC israddio twf ymhellach.

“Mae’n siomedig fod y Canghellor wedi methu mabwysiadu cyfres o bolisïau blaengar a hyrwyddwyd gan Blaid Cymru megis gwrthdroi’r toriad treth i rai sy’n ennill dros £3,000 yr wythnos oedd i fod i ddod i rym ym mis Ebrill, ac atal adnewyddu Trident fydd yn costio dros £100bn dros oes y system newydd.

“Methodd hefyd â gwneud cynnydd ar gyflwyno Treth Trafodion Ariannol (Treth Twm Siôn Cati) fyddai wedi codi £20bn y flwyddyn ac yn helpu i atal hapchwarae yn y sector ariannol a achosodd y chwalfa yn y lle cyntaf. Mae’r penderfyniad i ddileu’r dreth stamp ar fasnachu mewn cyfranddaliadau yn gam yn ôl am mai dyma’r unig beth yn y DG sydd yn debyg i’r dreth hon ar hyn o bryd.

“Fodd bynnag, y mae rhai mesurau sy’n cael eu croesawu gan Blaid Cymru. Mae’r cyhoeddiad am gefnogaeth gofal plant yn gam cadarnhaol, ond rydym yn pryderu nad yw’n helpu’r bobl hynny ar gredyd treth neu gredyd cyffredinol – mewn geiriau eraill, y rhai ar yr incwm isaf sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf i waith ystyrlon.

“Mae’n newyddion da hefyd y bydd y codiad arfaethedig mewn costau tanwydd yn cael ei ddileu, ond byddai’n well gennym ni weld ateb tymor byr ar ffurf sefydlogydd treth stamp gwirioneddol i atal prisiau wrth y pwmp rhag codi.

“Mae’r trothwy treth £10,000 yn gyhoeddiad arall i’w groesawu gan y bydd yn helpu pobl ar incwm is – polisi a gefnogwyd ers amser gan Blaid Cymru.

“Yn fwy pwysig i Gymru, dylasai’r Canghellor fod wedi cyhoeddi gweithredu argymhellion Comisiwn Silk fel y buasai gan Gymru reolaeth dros y mecanweithiau fyddai’n caniatáu buddsoddi mewn prosiectau seilwaith mawr, gan greu swyddi a hybu galw yn yr economi.

“Ni ddylai teuluoedd cyffredin yng Nghymru orfod talu’r pris am fethiannau’r banciau a pholisïau methiannus y Trysorlys.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.