Gweithwyr Sir Gaerfyrddin yn dioddef gostyngiad uchaf mewn enillion

Mae ffigurau a ryddhawyd yr wythnos hon gan y TUC yn dangos bod gweithwyr Sir Gaerfyrddin wedi gweld gostyngiad cyflog wythnosol o £ 38.57 yn y pum mlynedd diwethaf , o’i gymharu â gostyngiad cyfartalog Cymru o £ 32.36 a gostyngiad chyfartaledd y DU o £ 30.30 .

Mae dadansoddiad y TUC o ffigurau swyddogol yn cymharu cyfraddau cyflog fesul awr yn 2007 (ar brisiau 2012) â’r rhai yn 2012, ac yn dangos i ba raddau mae’r wasgfa cyflog wedi effeithio ar deuluoedd ar draws y DU gan nad yw enillion yn cadw i fyny gyda phrisiau .

Mae lefel y gostyngiad cyflog ar gyfer gweithwyr Sir Gaerfyrddin o fewn y 25 y cant uchaf o holl awdurdodau lleol yn y DU (45 allan o 211 awdurdod), ond mae’r ffigurau’n edrych yn hyd yn oed yn waeth pan fyddent yn cael ei dorri i lawr yn ôl rhyw .

Yn ôl y ffigurau’r  TUC , tra bod gweithwyr benywaidd yn y sir wedi gweld gostyngiad yn eu cyflog wythnosol  o £ 12.31 yr wythnos , mae gweithwyr gwrywaidd Sir Gaerfyrddin wedi gweld eu pecynnau cyflog yn disgyn gan y swm  syfrdanol o £ 89.99 yr wythnos – y gostyngiad wythnosol mwyaf yng Nghymru , ac mae’r trydydd gostyngiad mwyaf mewn unrhyw awdurdod lleol yn y DU .

Dywedodd gwleidyddion lleol Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC, bod  y ffigurau’n  cadarnhau profiadau bywyd  teuluoedd Sir Gaerfyrddin bod cyflogau yn crebachu o gymharu â chostau byw . Croesawodd  y gwleidyddion Plaid Cymru’r canfyddiadau TUC fel cyfle i’r Llywodraeth y DU a Lywodraeth Cymru i edrych ar sut y gall y cyflogau cynyddu a sut y gall swyddi gwerth uwch  cael eu creu yng Nghymru.

Dywedodd Jonathan Edwards AS :

“Mae’r ffigurau hyn yn dangos bod gweithwyr Sir Gaerfyrddin wedi cael eu taro’n galed yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ac yn cadarnhau bod cyflogau yn crebachu o gymharu â chostau byw .

“Er bod merched yn wynebu mwy o rwystrau i gael swydd yn y lle cyntaf, mae dynion sydd eisoes mewn cyflogaeth wedi gweld y trydydd mwyaf gostyngiad mewn cyflogau yn y DU – swm syfrdanol o leihad £90 yr wythnos .

“Mae bron hanner cant y cant o ddiwydiant yn fy etholaeth o fewn y sectorau amaethyddiaeth, coedwigaeth, pysgodfeydd ac adeiladu. Mae hyn yn mynd peth o’r ffordd i egluro sut mae Sir Gaerfyrddin yn cael ei effeithio mor wael.  Mae’n gwneud dim, fodd bynnag, i wneud yn iawn am y  £5,000 y flwyddyn mae rhai gweithwyr yn colli.

“Mae Cymru yn dal i ddioddef o gael economi cyflog isel a nifer fawr o bobl sy’n gweithio’n galed a gedwir ar gontractau sero-awr.

“Mae Plaid Cymru yn awr am weld ffocws nid yn unig ar swyddi, ond ar gynyddu cyflogau a chynyddu swyddi gwerth uwch yng Nghymru . ”

 Ychwanegodd  ei gydweithiwr etholaeth , Rhodri Glyn Thomas AC:

“Mae’r canfyddiadau’r TUC yn gyfle i’r Llywodraeth y DU a Lywodraeth Cymru i edrych ar sut y gall swyddi gwerth uwch cael eu creu yng Nghymru.

“Polisi Plaid Cymru yw i greu 50,000 o swyddi yng Nghymru drwy ddefnyddio cwmnïau o Gymru. Byddai ymgyrch  brynu lleol yn sicrhau bod yr arian yn cael ei wario o fewn ein cymunedau i greu gwell swyddi yn lleol .

“Os oedd gan Lywodraeth Cymru bwerau dros dreth incwm, fel yr argymhellwyd gan y Comisiwn Silk, yna byddai’n gallu gwella ein heconomi .

“Mae gweithwyr Sir Gaerfyrddin yn gweld toriadau sylweddol yn eu pecynnau cyflog wythnosol – llawer uwch na chyfartaledd y DU.  Mae Plaid Cymru eisiau gweld gweithredu ar frys i fynd i’r afael â hyn.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.