Galw am refferendwm lleol ar Gysylltiad Grid Brechfa

AC ac AM wedi cynnal cyfarfod cyhoeddus ar gynigion peilonau

Galwodd Jonathan Edwards, Aelod Seneddol Sir Gaerfyrddin, ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ystyried refferendwm lleol i holi a ddylai’r ceblau trydan o’r ffermydd gwynt ym Mrechfa cael ei gysylltu â’r grid cenedlaethol o dan ddaear.

Brechfa 2

Wrth siarad mewn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Pontargothi ar ddydd Iau, cafwyd cefnogaeth aruthrol i osod y ceblau o dan ddaear – safbwynt mae ei blaid wedi hyrwyddo ers i’r cynigion cael eu cyhoeddi.

Mae Western Power Distribution (WPD) wedi cael y dasg gan y datblygwyr o fwydo trydan a gynhyrchir gan y tyrbinau i’r grid cenedlaethol. Mae’r cynigion yn awgrymu bydd angen 30km o geblau fydd yn cael ei osod ar bolion pren 20m o uchder o ardal Brechfa, i’r beilonau presennol ger Llandyfaelog – 10km i’r de o dref Caerfyrddin.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC, a agorodd y cyfarfod cyhoeddus,bod yr adborth y mae wedi derbyn yn gadael dim lle i amheuaeth bod peilonau, pren neu fetel, yn annerbyniol yn yr ardal. Rhaid gosod o dan y ddaear.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae dyffrynnoedd Teifi, Tywi a Cothi o bosibl gyda’r ardaloedd mwyaf prydferth yn Gymru gyfan ac mae’n anrhydedd i fod yn Aelod Seneddol dros y cymunedau hyn. Beth oedd yn amlwg o’r cyfarfod cyhoeddus yw bod mwyafrif llethol fy etholwyr yn cefnogi ceblau o dan ddaear.

“Ymhell cyn y cynigion hyn gael eu cyhoeddi, roeddwn wedi datgan y dylai unrhyw gynlluniau ar gyfer beilonau a cheblau trydan wedi cael eu cyflwyno ar yr un pryd â’r cais tyrbin gwynt ei hun – dim ond wedyn byddai gennym wir ddealltwriaeth o effaith y ffermydd gwynt.

“Ers y cynigion hyn dod yn gyhoeddus, mae Plaid Cymru wedi pwyso i’r ceblau i gael eu gosod o dan ddaear – sefyllfa rydym wedi gosod gerbron y Cyngor Sir ac wedi derbyn cefnogaeth unfrydol gan y pleidiau eraill. Mae’n amlwg ein bod mewn cytgord â barn y cyhoedd.

“Bydd y penderfyniad ar y peilonau yn cael eu cymryd gan Weinidogion yn Llundain ac nid gan ein sefydliadau democrataidd eu hunain. Dyna pam yr wyf yn credu y dylai’r Cyngor Sir, sydd bellach yn cefnogi’r ceblau o dan ddaear, ystyried cynnal refferendwm lleol ar gyfer holl gymunedau yn llwybr y peilonau arfaethedig.

“Mae deiseb ar-lein a gynigir gan y Cyngor Sir i’w groesawu, ond mae’n dieithrio llawer o bobl nad ydynt yn defnyddio cyfrifiaduron. Byddai refferendwm lleol yn anfon neges glir i’r datblygwyr a’r Gweinidogion yn Llundain nad oes croeso i’r peilonau yma”.

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas:

“Rwy’n falch iawn bod Jonathan a finnau wedi cynnal y cyfarfod cyhoeddus. Mae diddordeb sylweddol gan y cyhoedd yn y mater hwn a roedd hwn yn glir wrth y presenoldeb yn y neuadd.

“Bydd y pryderon a godwyd o gymorth i ni wrth ffurfio ein hymateb i’r ymgynghoriad a byddant yn llywio ein gwaith dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Mae llawer o gwestiynau heb eu hateb a byddwn yn eu rhoi gerbron Western Power ar ran ein hetholwyr.

“Ar gais y trigolion, byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus pellach yn yr ardal Pencader yn fuan iawn i gysylltu gyda rhagor o drigolion ac i dderbyn eu barn.

“Mae’r adborth yr wyf wedi ei dderbyn o’r cyfarfod cyhoeddus yn gadael dim lle i amheuaeth nad yw peilonau, yn bren neu fetel, yn cael croeso yn yr ardal . Rhaid gosod o dan ddaear.”

DIWEDD

3 Responses to “Galw am refferendwm lleol ar Gysylltiad Grid Brechfa” [latest first]

 1. I would support a referendum – Western Power can afford to put the cables underground

 2. It’s important to remember that Western Power have a statutory duty to provide the cheapest connection – they have no preference, nor can they have an opinion (public opinion i.e) but are bound to supply. The underground option will cost c. 1 m per km, as opposed to c. 150,000 overhead; the developers are surely not likely to be charitable and choose the former option are they?

 3. Please ensure you ask WPD how much cement they use to secure the pylons and what amount of CO2 that releases into the atmosphere.
  Then when they start quoting cost savings ask them for both capital and revenue budget figures.
  The overhead cables are cheap to install so enabling the CEO & FD to show dividend to shareholders and secure their bonus, but at what cost long term.
  When winter comes and overhead cables rupture due to cold or high winds how much revenue do they cost each year to repair and how much capacity is lost to the grid at the very time we need it the most.
  This is all about bonus as the cost of overhead in the long term is far higher than underground cables which if laid correctly give long service with no interuption to supply.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.