Dylid cael gwared ar y Treth ar Lofftydd, meddai ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig

AS LLEOL YN CROESAWU’R CANFYDDIADAU

Mae Aelod Seneddol Sir Gaerfyrddin , Jonathan Edwards , wedi rhoi croeso cynnes i ganfyddiadau ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig , Raquel Rolnik , sydd wedi galw am ddiddymu’r treth ar lofftydd.

Daw’r alwad ond wythnosau ar ôl i’r AS Plaid Cymru ddatgelu fod cynghorau lleol yn wynebu cynnydd sylweddol mewn ceisiadau am Daliadau Tai Dewisol i helpu pobl i ymdopi gyda chostau tai.

Ymwelodd Raquel Rolnik  – rapporteur arbennig y Cenhedloedd Unedig ar dai a chyn- weinidog cynllunio ym Mrasil – ag ystadau cyngor, banciau bwyd a chanolfannau argyfwng digartrefedd mewn gwahanol rannau o’r DU i edrych ar gymhorthdal ​​treth ar lofftydd y Llywodraeth.

Y mis diwethaf , datgelodd Jonathan Edwards bod ceisiadau am Daliadau Tai Dewisol yn Sir Gaerfyrddin wedi codi o 327 drwy 2012-2013 gyfan i 534 ym mis Ebrill a Mai 2013 – cynnydd o 63 y cant mewn dim ond dau fis, a dywedodd fod hyn yn ganlyniad uniongyrchol i’r polisi treth ar lofftydd.

Derbyniodd Cyngor Abertawe fwy o geisiadau yn y ddau fis cyntaf 2013/14 ( 820 o geisiadau) o’i gymharu â chyfanswm o 802 ar gyfer 2012/13 gyfan.

Derbyniodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 536 o geisiadau am gymorth rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2013 , o’i gymharu â chyfanswm o 561 ar gyfer 2012/13 gyfan.

Mae ffigyrau a dderbyniwyd gan 21 o 22 o gynghorau lleol Cymru yn dangos bod mwy na 35,000 o bobl yng Nghymru wedi cael eu heffeithio gan dreth ar lofftydd Llywodraeth y DU. Yn Sir Gaerfyrddin mae bron i 2,000 ( 1,988 ) o bobl wedi gweld newidiadau i’w hawl i fudd-dal tai ers i’r polisi gael ei gyflwyno.

Ym mis Mawrth eleni, gofynnodd Jonathan Edwards i Gyngor Sir Caerfyrddin a chymdeithasau tai ystyried – yn dilyn cyngor cyfreithiol angenrheidiol  – ailddosbarthu eu stoc tai i eiddo llai er mwyn lliniaru effaith y cynllun anheg ac ymarferol hwn.

Wrth groesawu sylwadau ymchwilydd y Cenedlaethol Unedig , dywedodd Jonathan Edwards AS :

“Mae Plaid Cymru , ochr yn ochr â’r SNP , wedi arwain yr ymgyrch yn Nhŷ’r Cyffredin yn erbyn y polisi gwenwynig hwn sy’n targedu rhai o bobl fwyaf bregus y DU – llawer ohonynt yn anabl.

“Rydym bob amser wedi dweud ei fod yn gynnig ddiffygiol iawn, o ran egwyddor ac yn ymarferol, gan nad oes chwarter digon o dai gwag un-stafell ar gael o fewn stoc tai Cymru i bobl symud iddynt.

“Ers cael fy ethol rwyf wedi galw’n gyson am ddeddfwriaeth i gapio costau rhent fel ffordd llawer gwell i Lywodraeth y DU reoli’r bil budd-dal tai.

“Ar hyn o bryd, Plaid Cymru yw’r unig blaid etholedig Gymreig sydd wedi ymrwymo 100% i gael gwared ar y polisi. Rydym yn falch iawn bod ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig yn cytuno â’r safbwynt hwn.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.