Gwleidyddion yn galw ar y Swyddfa Archwilio i gwestiynu Cyngor ynglŷn â rheoli ariannol

Mae Rhodri Glyn Thomas A.C. a Jonathan Edwards A.S. wedi cysylltu â’r Swyddfa Archwilio Cymru i fynegi eu pryder nad yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn gallu esbonio sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.

Yn eu llythyr at Archwilydd Cyffredinol Cymru, maent yn dweud bod y wybodaeth maent wedi’u gweld gan y cyngor ynglŷn â faint mae’r Prif Weithredwr yn cael ei dalu ar gyfer dyletswyddau fel Swyddog Canlyniadau yn ystod etholiadau’r Cyngor y llynedd yn gwrthdaro.

Llai na mis yn ôl roedd Mr Thomas a Mr Edwards wedi darganfod bod Prif Weithredwr Cyngor Sir Gar, Mark James wedi derbyn £ 20,000 ar gyfer gweithgareddau etholiad o leiaf bum wythnos cyn yr etholiad. Yn dilyn y datgeliad hwn, roedd gwleidyddion Sir Gaerfyrddin wedi cyflwyno ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth i holl Gynghorau Cymru i gael gwybod pryd mae cynghorau eraill yn talu eu Swyddogion Canlyniadau.

Mewn ymateb, nid yn unig yr oedd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflwyno gwybodaeth anghyson am faint o arian a dalwyd i’r Swyddog Canlyniadau, ond hefyd roeddent yn datgan nad oedd yn cadw gwybodaeth am bryd roedd y taliadau wedi cael eu gwneud.

Dywedodd Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas ei fod yn bryderus iawn nad yw’r awdurdod lleol, sy’n gyfrifol am arian y trethdalwyr, yn dal cofnodion ar ba daliadau y mae’n eu gwneud i’r Swyddog Canlyniadau. Dywedodd yr Aelod Seneddol, Jonathan Edwards, bod anghysondebau yn y wybodaeth a ddarparwyd gan y cyngor yn enghraifft berffaith o pam y dylai’r cyngor ddal y wybodaeth hon.

Mae’r gwleidyddion hefyd wedi codi pryderon trigolion y Sir gyda’r Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch a yw eu cyngor arian treth yn cael ei wario’n briodol, gan nodi’r achos llys diweddar le’r oedd costau’r Prif Weithredwr wedi digolledu i ddwyn achos enllib yn erbyn un o drigolion y sir .

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Pan roeddwn yn codi pryderon yn gyntaf am y Prif Weithredwr yn derbyn arian ymlaen llaw dywedwyd wrthym roedd yr £ 20,000 yn ‘daliad rhannol’. Fodd bynnag derbyniwyd gwybodaeth gan y Cyngor yr wythnos hon yn awgrymu nad yw hyn yn wir ac y Prif Weithredwr, yn ei rôl fel Swyddog Canlyniadau, derbyn taliad llawn cyn yr etholiad.

“Wedi cael clywed gan yr awdurdod lleol, rwy’n bryderus iawn am arian y trethdalwyr, yn enwedig pan fyddaf wedi cael gwybodaeth wahanol o’r awdurdod ei hun ynglŷn â faint o arian a dalwyd. Dyw’r Sir ddim yn cadw gwybodaeth am bryd y gwneir y taliadau hyn i’r Swyddog Canlyniadau .

“Mae pob cyngor yng Nghymru sydd wedi ymateb i’n cais rhyddid gwybodaeth hyd yn hyn wedi gallu i roi i ni manylion pryd y gwnaed taliadau i’w Swyddog Canlyniadau. Mae gan Cyngor Sir Caerfyrddin diffyg rheolaeth ariannol, neu amharodrwydd i fod yn dryloyw, sydd wedi ein gadael ni heb unrhyw ddewis ond i gysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol. “

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Rydym wedi bod yn derbyn gwybodaeth wahanol am yr hyn mae’r Swyddog Canlyniadau yn derbyn ar gyfer dyletswyddau’r etholiadau tref a chymuned yn ogystal â gwybodaeth wahanol ar yr hyn a gafodd am isetholiadau yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn destun pryder mawr ac mae’r gwir angen i’r ffigurau gael ei sefydlu fel mater o frys.

“Mae’n rhyfeddol i gael gwybod nad yw’r Cyngor yn cadw gwybodaeth ar yr adeg y gwneir taliadau i’r Prif Weithredwr am ei ddyletswyddau Swyddog Canlyniadau. Mae’r anghysondebau yn y wybodaeth a ddarperir yn enghraifft berffaith o ran pam y dylai’r cyngor ddal y wybodaeth hon.

“Rydym yn siarad am arian trethdalwyr. Dylai pob ceiniog yn cael ei gyfrif amdano ond mae’n ymddangos Cyngor Sir Caerfyrddin yn gallu gwneud hynny. “

DIWEDD
______________________________________

Nodiadau i’r Golygydd:

i) Gohebiaeth E-bost gan y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Adnoddau ar 14 Ionawr, 2013 yn datgan y gwahaniaeth mewn cyflog y Prif Weithredwr rhwng 2010/11 a 2011/12 (£ 20,016.00 ac eithrio cyfraniadau pensiwn) yn gyfan gwbl oherwydd y sir / cymuned etholiadau. Fodd bynnag, mae’r rhyddid gwybodaeth yn nodi ymateb y ffigur cyfanswm a dalwyd i’r Prif Weithredwr yn ei rôl fel Swyddog Canlyniadau yn £ 20,135.89 – gwahaniaeth o £ 119.89.

ii) E-bost gohebiaeth gan y Cyfarwyddwr Adnoddau ar 15 Ionawr, 2013 yn datgan y Swyddog Canlyniadau talwyd £ 9,339.33 yn benodol ar gyfer dyletswyddau yn ymwneud â Chynghorau Tref a Chymuned. Mae rhyddid ymateb gwybodaeth gan y cyngor yn datgan y ffigur ar gyfer cynghorau tref a chymuned i fod yn £ 8,029.59 – gwahaniaeth o £ 1,309.74.

iii) Gohebiaeth E-bost gan y Cyfarwyddwr Adnoddau ar 15 Ionawr, 2013 yn nodi bod y ffigur gwahaniaethol mewn cyflog y Prif Weithredwr rhwng 2010/11 a 2011/12 yn cynnwys tâl am nifer o isetholiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r rhyddid gwybodaeth yn nodi ymateb y Swyddog Canlyniadau dderbyn £ 387.20 ar gyfer dau isetholiad a gynhaliwyd yn ychwanegol at y £ 20,135.89 (nid £ 20,016 fel y datganiad o gyfrifon yn dangos) a dalwyd ar gyfer etholiadau a gynhaliwyd ar 3 Mai, 2012 .

iv) Gohebiaeth e-bost ar 15fed Ionawr 2013 Cyfarwyddwr Adnoddau “Datgan iddo wneud y taliad yn flwyddyn 2011-2012 gan fod arian ar gael, ac elfen sylweddol o’r gwaith yn cael ei gwneud allan cyn yr etholiad. Mae hyn yn cymryd pwysau oddi ar gyllideb y flwyddyn ddilynol.”

Fodd bynnag, mae’r rhyddid gwybodaeth yn nodi ymateb “Ffioedd ar gael i’r Swyddog Canlyniadau cyn gynted ag y caiff etholiad ei alw ac yn cael eu talu yn ôl ei ddisgresiwn. Taliadau yn unol â graddfa ffioedd yn cael eu gwneud pan ofynnir gan y Swyddog Canlyniadau. Nid ydym yn cadw gwybodaeth am yr union ddyddiad maent yn cael eu gwneud “.

Mae’n ymddangos nad oes unrhyw resymeg yn y rhesymu’r Cyfarwyddwr Adnoddau i wneud taliad cynnar os, mewn gwirionedd, y Swyddfa Canlyniadau’n pennu pryd y dylai taliadau gael eu gwneud.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.