AS mewn dyfroedd dyfnion gyda chriw bad achub

Mae Jonathan Edwards AS Sir Gar wedi bod ar fore o brofiad gwaith gyda chriw bad achub Glanyfferi i gefnogi ymdrechion y criw i brynu hofranlong.

Mae dau bad achub yn Sir Gaerfyrddin, yng Nglanyfferi a Phorth Tywyn. Yn ychwanegol at ardal Bae Caerfyrddin, gall y criw eu galw i Sir Benfro ac Abertawe pe bai’r angen yn codi.

Mae’r gwasanaeth bad achub yn gweithredu mewn partneriaeth gydag Ambiwlans Sant Ioan ac mae’n gwbl ddibynnol ar roddion.

Mae’n wynebu pwysau ar ei gyllideb ar gyfer gwella sgiliau gwirfoddolwyr ac mae angen godi tua £ 30,000 i brynu hofranlong.

Roedd yr Aelod Seneddol Plaid Cymru wedi cymryd at y môr yr wythnos diwethaf i ddysgu am y gwaith a wneir gan y criw ac i gefnogi eu hymdrechion.

Wrth siarad yn ôl ar dir sych, dywedodd Jonathan Edwards:

“Yn dilyn fy more gyda’r tîm mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn llawn edmygedd o’r proffesiynoldeb ac ymroddiad y criw.

“Mae’r rhain yn ddynion ifanc, gyda theuluoedd ifanc, yn barod i beryglu eu hunain i gadw rhai sy’n mwynhau harddwch arfordir Sir Gaerfyrddin yn ddiogel.

“Mae twristiaeth yn amlwg yn sector pwysig i economi’r sir, ac mae cadw ein hymwelwyr yn ddiogel rhag niwed yn elfen hanfodol o unrhyw strategaeth dwristiaeth. Yr wyf yn credu bod manteision enfawr i’r awdurdod lleol i gefnogi’r criwiau bad achub yn y sir, a Glanyfferi yn arbennig.

” Byddaf yn gwneud sylwadau cadarnhaol i’r Cyngor Sir yn y gobaith y bydd yn edrych ar ba gefnogaeth i’w rhoi i’r criw, megis cael gafael ar gyllid grant. Mae’n hanfodol bod y gwasanaeth rhagorol hwn yn parhau i dyfu. “

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.