Ymdrechion Gwleidyddion Rhydaman yn sicrhau adnoddau ychwanegol i ymladdwyr tân yn Nyffryn Aman

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Deian Harries a Jonathan Edwards heddiw wedi croesawu’r newyddion y bydd Gorsaf Dân Rhydaman yn gartref i’r Pympiau Ymateb Gwledig (PYG) sydd yn cael eu cyflwyno o fewn y Gwasanaeth Tân.

Yn ystod ymweliad diweddar i’r orsaf, fe wnaeth Cynghorydd Sir Rhydaman Deian Harries, a’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, gwrdd â’r criw tân a wnaeth godi’u pryderon ynghylch colli’r ail brif declyn i Waun Cae Gurwen.

Yn dilyn eu cyfarfod fe wnaeth y gwleidyddion o Blaid Cymru godi’r pryderon hynny gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd lleoliad Rhydaman wrth ymladd tân yn ne orllewin Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Deian Harries:

“Roedd yn glir yn ystod ein hymweliad i’r orsaf, bod Rhydaman yn eithriadol o bwysig yn strategol ar gyfer ymladd tân ar draws ardal ehangach de orllewin Cymru.

“Roeddwn i’n pryderu y byddai’r amserau ymateb yn cynyddu oherwydd symud yr ail brif declyn i Waun Cae Gurwen. Yn hytrach, o achos y sylwadau y rydym ni wedi ei wneud, bydd Dyffryn Aman nawr yn cael adnoddau ymladd tân ychwanegol. Mae hwn yn newyddion sydd i’w groesawu’n fawr.”

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Byddai’n deg dweud taw prif gonsyrn y criw oedd bod adnoddau yn cael eu symud o Rydaman a’r effaith posib gallai’r symud hwn wedi cael ar yr ardal.

“Mae’r orsaf yn bwysig iawn i’r gwasanaeth ac am y rheswm hynny mae’n gartref i rywfaint o’r offer mwyaf datblygedig sydd ar gael o fewn y gwasanaeth tân. Ni fyddai felly’n gwneud unrhyw synnwyr symud adnoddau oddi ar y staff arbenigol sydd wedi’u hyfforddi’n drwyadl.

“Rwyf yn falch iawn bod y sylwadau adeiladol yr ydym wedi eu gwneud ar ran y criw wedi cael eu croesawu gan y Gwasanaeth Tân a bod hyn yn golygu y bydd mwy o adnoddau ar gael nag erioed o’r blaen yn Nyffryn Aman.

“Byddaf yn parhau i weithio gydag Undeb y Frigâd Dân i sicrhau bod arbenigedd a barn y criw yn cael eu hystyried a’u cynnwys yn nyluniad terfynol y pympiau ymateb gwledig”.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.