AC & AS I LEISIO’U BARN AR AD-DREFNU YSGOLION

Mae’r Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol Rhodri Glyn Thomas a Jonathan Edwards wedi rhoi’u hymateb i ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar ad-drefnu’r ysgolion yn ardal Dinefwr.

Mae’r ymgynghoriad sy’n dod i ben ddydd Gwener yma (17eg o Fehefin), yn gwahodd sylwadau ar gynlluniau’r awdurdod lleol ar gyfer addysg uwchradd yn ardaloedd Aman, Tywi a Gwendraeth. Y cynllun mwyaf dadleuol ohonynt i gyd yw’r cynlluniau i gyfuno Ysgol Pantycelyn yn Llanymddyfri ag Ysgol Tregib yn Llandeilo, a chreu un ysgol eang ar leoliad newydd yn Llandeilo.

Yn eu hymateb i’r ymgynghoriad, mae AC & AS Plaid Cymru wedi codi nifer o bryderon ynghylch y broses ymgynghorol ac maent wedi galw ar yr awdurdod lleol i fod yn fwy dryloyw yn y modd maent yn ymgynghori wrth i’r trafodion statudol fynd yn eu blaen.

Gallech gweld gopi o Ymateb Ymgynhoriad Jonathan a Rhodri fan hyn: Ymateb Ymgynghoriad Jonathan a Rhodri

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas a Jonathan Edwards mewn cyd-ddatganiad:

“Wrth gydnabod y niferoedd o ddisgyblion a rhagwelir ar gyfer yr ardal, rydym yn gwerthfawrogi’r angen i’r awdurdod lleol asesu’r ddarpariaeth o addysg uwchradd yn y sir.

“Rydym yn croesawu sefydlu un Ysgol Categori 2A yn ardal Cwm Gwendraeth i gymryd lle’r ysgolion presennol, Ysgol y Gwendraeth a Maes yr Yrfa, ac rydym yn croesawu’r cynnydd ar hyd y continwwm iaith yn Ysgol Dyffryn Aman sy’n gategori 2C a fydd yn troi’n ysgol categori 2B.

“Mae rhannau helaeth o’n hadroddiad yn ffocysu ar y cynlluniau arfaethedig i greu un ysgol newydd yn Llandeilo i gymryd lle’r ysgolion presennol, Pantycelyn a Thregib, sydd wedi bod heb os y mwyaf dadleuol o’r cynlluniau arfaethedig i gyd.

“Rydym yn dal i bryderu’n enbyd parthed y gwerthusiad technegol o’r lleoliad arfaethedig a gan nad yw’n pryderon parthed y broses caffael wedi eu hateb, nid oes gennym ddewis arall ond i ystyried y penderfyniadau megis rhai a phenderfynwyd yn barod cyn y broses ymgynghorol.

“Mae nifer o gwestiynau sydd dal heb eu hateb ar gyfer rhieni disgyblion Llanymddyfri a’r ardaloedd cyfagos parthed trefniadau trafnidiaeth a’r trefniadau ariannol ar gyfer yr ysgol yn ystod cyfnod pontio’r adeilad newydd.

“Mae cau ysgol bob amser yn fater dadleuol. Dylai cyrhaeddiad disgyblion bob amser fod y flaenoriaeth o ran darparu addysg. Rhaid i’r awdurdod lleol ddangos sut y bydd yn darparu’r lefel uchaf o addysg yn sgil gwneud arbedion effeithlonrwydd. ”

ENDS/DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.