“Byddai’r Torïaid a’r Dem Rhyddion yn difetha Cymru wledig” medd y Blaid

Yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd Gwladol y DG dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn dweud fod llywodraeth Geidwadol a Democrataidd Rhyddfrydol San Steffan am leihau taliadau uniongyrchol i ffermwyr dan y Polisi Amaethyddol Cyffredinol, mae gwleidyddion lleol Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas AC a Jonathan Edwards AS wedi rhybuddio ffermwyr fod y Torïaid a’r Dem Rhyddion yn fodlon gweld Cymru wledig a’r economi wledig yn deilchion gyda’u hymdrechion i weld lladd-dai a chynhyrchwyr da byw yn talu mwy am archwiliadau hylendid cig costus.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn ddiweddar wedi cau eu hymgynghoriad ar ‘adennill costau llawn’ am archwiliadau lladd-dai sydd yn costio oddeutu £32miliwn trwy’r DG. O ganlyniad, mae undebau ffermwyr ledled y DG wedi condemnio’r symudiad ac yn rhybuddio y byddai’n rhaid i lawer o ladd-dai yng Nghymru gau.

Meddai Rhodri Glyn Thomas:

“Rwy’n ymwybodol fod Trysorlys y DG wedi gofyn am gyflwyniad gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhoi manylion am sut y gallai’r corff arbed 25% – 40% o’i gyllideb. Mae adennill costau llawn am archwiliadau hylendid cig yn ganlyniad uniongyrchol i obsesiwn y ceidwadwyr a’r Dem Rhyddion â thorri cyllidebau mewn gwasanaethau hanfodol.

“Yn aml iawn, mae lladd-dai yng Nghymru yn annibynnol ac yn llai o faint o’u cymharu â’r rhai sy’n cael eu rhedeg gan archfarchnadoedd mawr. Byddai archwiliadau costus a biwrocrataidd sydd eisoes yn rhoi baich ar eu gweithrediadau o raid yn gadael llawer o ladd-dai Cymru yn aneconomaidd.

“Mae lladd-dai Cymru yn chwarae rhan bwysig i wella ansawdd cynnyrch Cymreig trwy leihau ‘milltiroedd bwyd’ o’r fferm i’r fforc.

“Wrth i ffermwyr ymdrechu i ymdopi â chostau cynyddol tanwydd, porthiant a gwrtaith; bygythiad colli taliadau uniongyrchol ac yn awr y posibilrwydd o orfod ysgwyddo baich ariannol archwiliadau, mae’r Ceidwadwyr a’r Dem Rhyddion yn hollol ddigywilydd yn ei hymosodiad ar ffermwyr Cymru ac economi Cymru wledig

“Mae ymosodiad uniongyrchol ar y gymuned amaethyddol gan lywodraeth San Steffan bob wythnos. Rydym yn ffodus i gael ein Gweinidog Materion Gwledig, Elin Jones, yn amddiffyn buddiannau ffermwyr Cymreig ac yn dangos yn glir mai dim ond Plaid Cymru wnaiff sefyll dros ein diwydiant amaethyddol.”

Ychwanegodd Jonathan Edwards:

“Trwy dorri’r cyllid yn uniongyrchol i’r Asiantaeth Safonau Bwyd, mae’r Ceidwadwyr a’r Dem Rhyddion yn ceisio celu eu hymosodiad diweddaraf ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

“Byddai cau lladd-dai yn ddiamau yn arwain at gael yr archfarchnadoedd yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad ac yn gadael ffermwyr yn gorfod ymdopi â mwy fyth o brisiau annheg am eu cynnyrch.

“Cyflwynodd Grŵp Seneddol Plaid Cymru Gynnig Cynnar yn y Dydd yn y Senedd yn galw ar yr Asiantaeth Safonau Bwyd i ail-ystyried y cynllun hwn fyddai’n chwalu’r Gymru wledig yn deilchion.

“Mae hyn unwaith eto yn profi nad oes modd ymddiried yn y Torïaid i amddiffyn cymunedau gwledig.”
ENDS/DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion – Dywed Cynnig Cynnar yn y Dydd Plaid Cymru:

Mynega’r tŷ hwn ei bryder am yr effaith ar ladd-dai bychain a chanolig yng Nghymru a gâi cynlluniau’r Asiantaeth Safonau Bwyd am adennill cost llawn camau rheoli hylendid cig mewn lladd-dai, y rhybuddia undebau’r amaethwyr yng Nghymru a allai gau o ganlyniad i’r tâl hwn; noda’r amcangyfrif fod dros 50% o wartheg, 70% o ddefaid, 25% o foch a 40% o ddofednod yn cael eu lladd mewn lladd-dai annibynnol, bychan a chanolig eu maint; cofia rôl allwedd lladd-dai bychain a chanolig adeg Clwy’r Traed a’r Genau yn 2001 lle lleihaodd lladd-dai lleol lawer ar y perygl y byddai’r clwy yn lledaenu trwy ofalu na fyddai’n rhaid i anifeiliaid deithio gryn bellter i gael eu lladd; cefnoga gig a fegir ac a ledir yn lleol o siopau annibynnol sydd â nifer isel o filltiroedd teithio ac sy’n cadw busnesau bychain yn broffidiol, a geilw ar i’r Asiantaeth Safonau Bwyd ail-ystyried y cynlluniau hyn i godi prisiau ar ladd-dai.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.